Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Samoorganizacja molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK5W1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Samoorganizacja molekularna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Student powinien wykazać się znajomością metod konstrukcji zorganizowanych układów molekularnych o grubości jednej lub kilku monowarstw, metod badania ich struktury i zastosowań tych układów

Pełny opis:

Podział warstw molekularnych (warstwy Langmuira, Langmuira-Blodgett, samoorganizowane), technika ich otrzymywania, badanie właściwości. Właściwości układów warstwowych (badania grubości i właściwości warstw; analiza powierzchni pokrytych monowarstwami). Warstwy organotiolowe. Elektryczne i elektrooptyczne właściwości układów warstwowych. Zagadnienia transportu przez warstwy. Zastosowania warstw molekularnych.

Rozpoznanie molekularne i inne zastosowania warstw molekularnych

Materiały objętościowe a nanocząstki, właściwości nanocząstek metalicznych i tlenkowych, zastosowania

Maszyny molekularne – samoorganizacja w roztworze i na powierzchniach

Literatura:

1.D. Mobius and R. Miller, Organized Monolayers and Assemblies: Structure,Processes and Function, Elsevier 2002.

2.Willner, E. Katz, Bioelectronics I. Wiley-VCH, 2005

3.B.L.Feringa Wiley, Molecular Switches, Weinheim-VCH, 2001

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

-wie na czym polega samoorganizacja molekularna w roztworze i na powierzchniach

- rozumie oddziaływania prowadzące do samoorganizacji układów supramolekularnych: gość-gospodarz i maszyna molekularna

- zna metody tworzenia zorganizowanych warstw molekularnych na powierzchniach międzyfazowych stałe podłoże – roztwór oraz roztwór-powietrze (warstwy Langmuira-Blodgett)

- zna metody syntezy i sposoby charakteryzowania nanocząstek metali ograniczonych monowarstwami. (MPCs)

-zna metody opisu barierowych właściwości warstw organotiolowych oraz efektywności transportu ładunku i masy przez warstwy molekularne

-potrafi podać przykłady zastosowań układów supramolekularnych w nanotechnologii, medycynie i mikroelektronice

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po ukończeniu kursu ( 5 pytań opisowych )

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Bilewicz
Prowadzący grup: Renata Bilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)