Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK4L1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Zaawansowana analiza instrumentalna (S2-CH)
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Analiza instrumentalna jest przedmiotem dotyczącym możliwości pomiarowych nowoczesnych metod analitycznych z wykorzystaniem różnych technik instrumentalnych, spektralnych w tym połączeniu z rozdzieleniem chromatograficznym, elektrochemicznych, XRF, SEM czy EDS. Metody instrumentalne są szeroko stosowane w laboratoriach chemicznych związanych przemysłem oraz z badaniami klinicznymi, środowiskowymi czy też badaniami żywności.

Pełny opis:

Laboratorium poświęcone jest praktycznemu wykorzystaniu omawianych na wykładzie nowoczesnych technik analizy instrumentalnej do badania wybranych obiektów.

Literatura:

Wymagana literatura jest dostępna na platformie Kampus na stronie Laboratorium i jest wymieniona w wymaganiach, które są niezbędne do przygotowania do wykonania każdego z ćwiczeń.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu Laboratorium Analizy instrumentalnej student:

- zna metody i techniki analizy instrumentalnej,

- na podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii,

- zna podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w danej specjalizacji chemicznej,

- posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będzie przygotowanie studentów do każdego ćwiczenia w ramach laboratorium. Student będzie mógł przystąpić do wykonywania ćwiczenia tylko po uzyskaniu pozytywnej oceny. Dodatkowo oceniany będzie opis każdego ćwiczenia wykonany przez grupę bądź indywidualnie przez każdego z członków grupy. Cząstkowe oceny z poszczególnych ćwiczeń będą podstawą do oceny ogólnej z laboratorium. Warunkiem bezwzględnie wymaganym jest uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach i uzyskanie z nich ocen pozytywnych.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wojciechowski
Prowadzący grup: Mikołaj Donten, Jakub Karasiński, Anna Kisiel-Kwiatek, Piotr Połczyński, Anna Ruszczyńska, Emilia Stelmach, Barbara Wagner, Bartłomiej Witkowski, Marcin Wojciechowski
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=14421
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)