Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategia syntezy organicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK1WP2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategia syntezy organicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs Strategia Syntezy Organicznej jest wprowadzeniem do tematu syntezy organicznej. Kurs obejmuje zagadnienia związane z planowaniem i formalnym przeprowadzeniem syntezy związków organicznych. Wiele z omawianych zagadnień stanowi powtórzenie oraz rozwinięcie (pod kątem syntezy organicznej) zagadnień znanych z podstawowego kursu chemii organicznej.

Pełny opis:

Kurs Strategia Syntezy Organicznej jest wprowadzeniem do zagadnień syntezy organicznej. Kurs składa się z wykładu oraz proseminarium. Wykład podzielony jest na dwie główne części. Część pierwsza obejmuje sposoby planowania syntezy organicznej z wykorzystaniem analizy retrosyntetycznej. W części drugiej omówione zostaną tradycyjne jak i nowoczesne metody syntezy organicznej. Część proseminaryjna poświęcona zostanie praktycznym ćwiczeniom retroanalizy i syntezy nieskomplikowanych związków organicznych jak również przedstawiona zostanie analiza retrosyntetyczna i synteza złożonych strukturalnie związków takich jak monocylina czy gracylamina.

Kurs obejmuje następujące tematy:

•Analiza retrosyntetyczna - podstawowe zasady i pojęcia.

•Praktyczne wykorzystanie analizy retrosyntetycznej do planowania syntezy prostych związków organicznych takich jak wielopodstawione pochodne aromatyczne oraz ketony.

•Tradycyjne i nowoczesne metody syntezy wiązań C-C (kondensacje typu aldolowego, reakcja Michaela, addycja związków metaloorganicznych do gr karbonylowej, sulfony jako C-nukleofile, sprzęgania katalizowane kompleksami palladu).

•Sposoby syntezy wiązań C=C (reakcje eliminacji związków siarki i selenu, reakcja Wittiga, reakcja Julia, metateza zamknięcia pierścienia).

•Grupy ochronne i ich zastosowanie w syntezie związków zawierających różne grup funkcyjne.

•Wybrane elementy syntezy asymetrycznej (epoksydacja, syn-dihydroksylacja i aminohydroksylacja Sharpless'a, asymetryczna redukcja ketonów oksazoborolidynami, pomocniki chiralne, model Felkina-Ahna)

•Analiza retrosyntetyczna i synteza totalna dwóch produktów naturalnych monocyliny i gracylaminy.

Literatura:

- Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P., Chemia Organiczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.

- McMurry J., Chemia Organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

- C. Willis, M. Willis, Synteza Organiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004.

- J. Skarżewski, Wprowadzenie do Syntezy Organicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki w ramach powyższego przedmiotu student powinien umieć zaplanować jak i formalnie zrealizować syntezę złożonych związków organicznych, z wykorzystaniem klasycznych jak i najnowszych osiągnięć syntezy organicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pisemnego egzaminu. Wymagania egzaminacyjne określa zakres tematów kursu.

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Piątek
Prowadzący grup: Piotr Piątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)