Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BIOCHW1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego w semestrze 1M (S2-CH)
Strona przedmiotu: http://www.chem.uw.edu.pl/people/MJankowska-Anyszka/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych związków naturalnych, ich budowy oraz znaczenie w procesach zachodzących w żywych organizmach.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać mechanizmy działania i regulacji aktywności białek i enzymów, poznać podstawowe procesy metaboliczne i mechanizmy ich regulacji oraz procesy ekspresji informacji genetycznej.

Pełny opis:

Budowa kwasów nukleinowychi ich właściwości. Organizacja genomu eukariotycznego. Replikacja DNA. Mechanizm transkrypcji. Biosynteza białka (translacja). Kierowanie białek. Regulacja ekspresji genów. Struktura I, II, III i IV rzędowa białek. Motywy i domeny.Zależność struktury i funkcji białek na przykładzie hemoglobiny i mioglobiny. Tworzenie struktur włóknistych. Modyfikacje posttranslacyjne białek. Kataliza a energia swobodna. Budowa enzymów, Mechanizm katalizy enzymatycznej. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Regulacja aktywności enzymatycznej. Podstawowe pojęcia metabolizmu. Związki wysokoenergetyczne, potencjał fosforylacyjny. Koenzymy biorące udział w procesach utlenienia i redukcji oraz przenoszeniu grup. Trawienie skłądników pokarmowych. Glikoliza i jej regulacja. Metabolizm w warunkach beztlenowych (fermentacje). Cykl kwasu cytrynowegoi jego regulacja oraz znaczenie. Budowa i mechanizm działania łańcucha oddechowego. Mechanizm fosforylacji oksydacyjnej. Bilanse energetyczne utleniania różnych związków. Glukoneogeneza. Glikogenoliza i glikogenogeneza. Cykl penotozowy. Beta-oksydacja kwasów tłuszczowych. Przemiany aminokwasów.

Literatura:

J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia

L. Stryer, Biochemia

H.R. Matthews, R.A. Freedland, R.L. Miesfeld, Biochemia i biologia molekularna w zarysie

B. Alberts, D. Bray, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki

Efekty uczenia się:

Rozumie rolę i miejsce chemii w strukturze nauk ścisłych i przyrodniczych, oraz jej wkład w rozwój naszej cywilizacji.

Zna podział związków organicznych na klasy odpowiadające rodzajom grup funkcyjnych (nomenklatura, budowa, reakcje chemiczne, metody otrzymywania, występowanie i zastosowanie).

Zna podstawy biochemii i rozumie znaczenie zjawisk chemicznych w procesach zachodzących w przyrodzie ożywionej.

Zna i rozumie podstawy chemii fizycznej w zakresie teorii kinetyki chemicznej, z uwzględnieniem zjawisk katalizy.

Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną.

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Dozwolona liczba nieobecności na wykładzie - 3.

Egzamin pisemny. Do uzyskania zaliczenia konieczne jest uzyskanie min. 60% punktów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Jankowska-Anyszka
Prowadzący grup: Marzena Jankowska-Anyszka, Karolina Piecyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)