Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy indywidualnej przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ZMPINPW6
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy indywidualnej przedsiębiorczości
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 6-go semestru (S1-PRK-CHAI, S1-ZMITP)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dopuszczalne są trzy nieobecności na zajęciach, podlegające usprawiedliwieniu.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione tematy dotyczące: studiowania za granicą; pracy w nauce; zakładania i prowadzenia własnej firmy; poszukiwania pracy w branży chemicznej, kosmetycznej i farmaceutycznej; ochrony własności intelektualnej.

Studenci zdobędą m.in. wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, jak pisać CV naukowe oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione tematy:

- studiowanie za granicą (zalety i wady wyjazdu za granicę, opcje wyjazdu - stypendia zagraniczne, umowy bilateralne - oferty dla studentów, międzynarodowe projekty badawcze, stypendia dla studentów, program Erasmus, studia magisterskie za granicą, studia doktoranckie za granicą)

- praca w nauce(CV naukowe, pomysły na projekt naukowy, poszukiwanie pieniędzy na badania, granty dla młodych naukowców, stypendia dla studentów, bazy informacji o stypendiach / grantach, uczelnie przyszłości, przygotowanie wniosku o finansowanie projektu, e-bazy artykułów naukowych)

- własna firma oraz poszukiwanie pracy w branży farmaceutycznej, kosmetycznej i chemicznej (zalety i wady prowadzenia własnej działalności, komercjalizacja badań naukowych, wybór metody komercjalizacji badań naukowych, firmy chemiczne, farmaceutyczne, kosmetyczne)

- ochrona własności intelektualnej (działalność UOTT, własność intelektualna i jej znaczenie, regulacje prawne dotyczące własności intelektualnej na UW, własność przemysłowa, wynalazek, systemy ochrony wynalazków, proces patentowania.

Studenci zdobędą m.in. wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, jak pisać CV naukowe oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Literatura:

- Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności – David Allen

- 7 nawyków skutecznego działania – Stephen R. Covey

- 15 tajemnic zarządzania czasem. O czym wiedzą ludzie sukcesu? – Kevin Kruse

- Organizacja czasu i pracy - dr Ken Blanchard

- Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien - Alina Domańska-Baer

- Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie własności przemysłowej wiedzieć powinien - dr Alicja Adamczyk, Elżbieta Dobosz, Marcin Gędłek

- Sobiecki R. 2003. Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach. Wyd. Difin, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student:

- ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną (X1A_W07)

- ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego w dziedzinie chemii (X1A_W08)

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości (X1A_W09)

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności , korzystając z różnych źródeł (pisanych i elektronicznych) w tym także w języku obcym (X1A_U07)

- rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się.

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (X1A_K01)

- potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową (X1A_K02)

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej (X1A_K04)

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (X1A_K05)

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (X1A_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta za uczestnictwo i aktywność w trakcie zajęć.

Opcjonalnie (na prośbę Studenta/tki), do liczby punktów można doliczyć punkty za dodatkową pracę (wykonaną przez Studenta/tkę na temat ustalony z osobą prowadzącą zajęcia)

Praktyki zawodowe:

Nie są prowadzone

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Krogul-Sobczak
Prowadzący grup: Katarzyna Jodko-Piórecka, Mateusz Kałabun, Agnieszka Krogul-Sobczak, Łukasz Pieczara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione tematy dotyczące: studiowania za granicą; pracy w nauce; zakładania i prowadzenia własnej firmy; poszukiwania pracy w branży chemicznej, kosmetycznej i farmaceutycznej; ochrony własności intelektualnej.

Studenci zdobędą m.in. wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, jak pisać CV naukowe oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione tematy:

- studiowanie za granicą (zalety i wady wyjazdu za granicę, opcje wyjazdu - stypendia zagraniczne, umowy bilateralne - oferty dla studentów, międzynarodowe projekty badawcze, stypendia dla studentów, program Erasmus, studia magisterskie za granicą, studia doktoranckie za granicą)

- praca w nauce(CV naukowe, pomysły na projekt naukowy, poszukiwanie pieniędzy na badania, granty dla młodych naukowców, stypendia dla studentów, bazy informacji o stypendiach / grantach, uczelnie przyszłości, przygotowanie wniosku o finansowanie projektu, e-bazy artykułów naukowych)

- własna firma oraz poszukiwanie pracy w branży farmaceutycznej, kosmetycznej i chemicznej (zalety i wady prowadzenia własnej działalności, komercjalizacja badań naukowych, wybór metody komercjalizacji badań naukowych, firmy chemiczne, farmaceutyczne, kosmetyczne)

- ochrona własności intelektualnej (działalność UOTT, własność intelektualna i jej znaczenie, regulacje prawne dotyczące własności intelektualnej na UW, własność przemysłowa, wynalazek, systemy ochrony wynalazków, proces patentowania.

Studenci zdobędą m.in. wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, jak pisać CV naukowe oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Literatura:

- Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności – David Allen

- 7 nawyków skutecznego działania – Stephen R. Covey

- 15 tajemnic zarządzania czasem. O czym wiedzą ludzie sukcesu? – Kevin Kruse

- Organizacja czasu i pracy - dr Ken Blanchard

- Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien - Alina Domańska-Baer

- Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie własności przemysłowej wiedzieć powinien - dr Alicja Adamczyk, Elżbieta Dobosz, Marcin Gędłek

- Sobiecki R. 2003. Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach. Wyd. Difin, Warszawa.

Uwagi:

Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta za uczestnictwo i aktywność w trakcie zajęć.

Opcjonalnie (na prośbę Studenta/tki), do liczby punktów można doliczyć punkty za dodatkową pracę (wykonaną przez Studenta/tkę na temat ustalony z osobą prowadzącą zajęcia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)