Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna - metody identyfikacji - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ZMCHOMIL4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna - metody identyfikacji - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-PRK-CHAI, S1-ZMITP)
Strona przedmiotu: http://beta.chem.uw.edu.pl/zcho/zmitp/index.htm
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia organiczna IA 1200-1CHOR1A3

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw chemii organicznej (kurs podstawowy), potwierdzona zdanym egzaminem z Chemii Organicznej.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Laboratorium łączy elementy klasycznego kursu syntezy organicznej, w szczególności syntezę, izolację i oczyszczanie związków organicznych, z podstawami identyfikacji i określania struktury i czystości preparatów organicznych z użyciem technik chromatograficznych, spektroskopowych i metod analizy chemicznej.

Pełny opis:

Laboratorium obejmuje podstawy syntezy i analizy związków organicznych. Studenci pracują indywidualnie.

W toku pracy studenci zapoznają się z podstawowymi technikami laboratoryjnymi (krystalizacja, ekstrakcja, destylacja, destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem) oraz podstawową aparaturą stosowaną w laboratorium chemii organicznej.

Prowadząc syntezę prostych związków organicznych studenci praktycznie stosują i utrwalają swoją wiedzę z chemii organicznej, uczą się prawidłowego organizowania pracy zgodnie z wymogami BHP, obserwowania i kontrolowania przebiegu eksperymentu oraz prowadzenia notatek w dzienniku laboratoryjnym zgodnie z przyjętymi standardami.

Ponadto, studenci poznają i praktycznie stosują podstawowe techniki analizy, identyfikacji i określania struktury związków organicznych. Będą to: klasyczne metody analizy chemicznej, metody spektroskopowe, w szczególności spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i UV-Vis oraz podstawowe techniki chromatograficzne - chromatografia cienkowarstwowa (TLC) i preparatywna chromatografia kolumnowa.

Dokładne przepisy i instrukcje wykonania ćwiczeń będą z wyprzedzeniem przekazywane przez prowadzących.

Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione obecności, pod warunkiem zaliczenia wszystkich ćwiczeń.

Literatura:

Podstawy chemii organicznej:

1. J. John McMurry, Chemia Organiczna część 1-5, PWN, Warszawa 2012 (i inne wydania).

2. R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia Organiczna, PWN, Warszawa 1998 (i inne wydania).

Preparatyka organiczna:

1. Misicka A., Orłowska A., Piekarska-Bartoszewicz B., Witkowska E., Podstawy preparatyki organicznej. Skrypt dla studentów II roku Wydziału Chemii UW, LIBER, Warszawa 2012 (i inne wydania).

2. A. Vogel, Preparatyka organiczna, WNT, Warszawa 1984.

3. J. Wróbel, Preparatyka i elementy syntezy organicznej, PWN, Warszawa 1983.

Identyfikacja związków organicznych:

1. K. Bańkowski, A. Krawczyk, R. Siciński, J. Stępiński, A. Temeriusz, Ćwiczenia z organicznej analizy jakościowej i chemii bioorganicznej, Wyd. UW, Warszawa 1990.

2. A. Berthillier, Chromatografia i jej zastosowanie, PWN, Warszawa 1975.

3. Opieńska-Blauth, H. Kraczkowski, H. Brzuszkiewicz, Zarys

chromatografii cienkowarstwowej, PWRiL, Warszawa 1976.

4. M. Szafran, Z. Dega-Szafran, Określanie struktury związków

organicznych metodami spektroskopowymi, PWN, Warszawa 1988.

5. W. Zieliński, A. Rajca (red.), Metody spektroskopowe i ich

zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, Warszawa 1995.

6.R. M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle, Spektroskopowe metody

identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemii organicznej i potrafi znaleźć informacje dotyczące zagrożeń pracy z konkretnymi odczynnikami

- potrafi zrozumieć podaną prostą procedurę syntezy i potrafi wykonać zgodnie z nią kolejne czynności laboratoryjne (zbudowanie aparatury, przeprowadzenie reakcji, izolacja i oczyszczanie produktu),

- potrafi zaproponować racjonalną metodę rozdziału mieszaniny związków i oczyszczania jej składników i praktycznie wykonać prostą destylację, ekstrakcję ciecz/ciecz, krystalizację, oczyszczanie z zastosowaniem chromatografii kolumnowej,

- potrafi dobrać układ eluentów i wykonać chromatografię cienkowarstwową (TLC),

- zna podstawy interpretacji widm magnetycznego rezonansu jądrowgo (NMR),

- potrafi zaproponować odpowiednie techniki spektralne, w szczególności UV-Vis, NMR, do identyfikacji strukturalnej związków organicznych oraz oceny ich czystości,

- zna podstawowe metody klasycznej chemicznej identyfikacji związków organicznych,

- potrafi obserwować przebieg eksperymentu i na bieżąco prowadzić notatki laboratoryjne.

Metody i kryteria oceniania:

- Wymagani dotyczące zaliczenia przedmiotu:

1) Indywidualne wykonanie i zaliczenie na ocenę wszystkich preparatów i ćwiczeń z identyfikacji związków organicznych.

2) Zaliczenie na ocenę kolokwium BHP (BHP, techniki laboratoryjne, obliczenia), kolokwium można oprawiać. Bez zaliczenia tego kolokwium nie można wykonywać ćwiczeń przewidzianych programem.

3) Zaliczenie na ocenę wszystkich kolokwiów cząstkowych. Każde kolokwium składa się z dwóch części - teoretycznej (8 punktów) i dotyczącej wykonania danego ćwiczenia (2 punkty). Wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% z wszystkich kolokwiów cząstkowych oraz co najmniej 50% z części teoretycznej każdego kolokwium (4 pkt). Części teoretyczne każdego kolokwium można poprawiać w trakcie semestru w czasie zajęć. O terminie poprawy decydują studenci. Części kolokwium dotyczącej wykonania danego ćwiczenia poprawiać nie można.

- Na ocenę finalną składają się:

1) oceny uzyskane z kolokwiów,

2) oceny uzyskane z ćwiczeń

3) oceniana jest też ogólna jakość pracy, w szczególności zgodność z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Warunki zaliczenia poprawkowego:

Studenci, którzy nie wykonali w terminie wszystkich ćwiczeń praktycznych mogą w terminie poprawkowym wykonać JEDNO ćwiczenie. Brak wykonania więcej niż jednego ćwiczenia uniemożliwia zaliczenie przedmiotu w danym cyklu.

Studenci którzy, nie spełnili warunków zaliczenia ze względu na kryteria związane z kolokwiami, mogą poprawić dowolną ilość kolokwiów w maksymalnie dwóch terminach.

Terminy zaliczeń poprawkowych ustalane są indywidualnie.

UWAGA - Powyższe ustalenia, szczególnie z kwestii dodatkowych terminów zaliczania, mogą ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną i związane z nią przepisy.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ziach
Prowadzący grup: Katarzyna Pałka, Krzysztof Ziach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)