Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna IB - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ZMCHN1BL5
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna IB - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 5-go semestru (S1-CHAI, S1-ZMITP)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza o właściwościach materii i prawach rządzących jej przemianami. Znajomość podstawowych właściwości pierwiastków grup głównych w oparciu o układ okresowy oraz znajomość budowy prostych związków chemicznych.

Skrócony opis:

Rozszerzone laboratorium Chemii Nieorganicznej IB, w ramach którego studenci preparują czyste związki nieorganiczne różnego typu oraz badają ich właściwości różnymi metodami fizykochemicznymi.

Pełny opis:

Zajęcia laboratoryjne są ilustracją i uzupełnieniem zagadnień omawianych na wykładzie z Chemii Nieorganicznej I. Obejmują następujące zagadnienia chemii nieorganicznej: właściwości fluorowców, tlenowców, pierwiastków metali przejściowych, związków kompleksowych, związków niestechiometrycznych, wielocentrowych związków nieorganicznych, metalocenów, układów metal-tlenek metalu, interkalacja, znajomość koncepcji kwasów i zasad Broensteda i Lewisa, solwatacja jonów, teorii pola krystalicznego i orbitali molekularnych.

W ramach ćwiczeń studenci preparują czyste związki nieorganiczne różnego typu oraz badają właściwości tych związków nieorganicznych z wykorzystaniem metody spektroskopii UV-VIS, spektroskopii w podczerwieni, NMR, metody pH-metrycznej i potencjometrycznej oraz innych metod elektrochemicznych.

Student musi przeznaczyć na zajęcia zorganizowane 90 godzin lekcyjnych, na przygotowanie do kolokwium 22-30 godzin oraz na przygotowanie opisu 10-15 godzin

Literatura:

1. A.Bielański, Podstawy Chemii Nieorganicznej, PWN Warszawa,

2004.

2. F.A.Cotton, G.Wilkinson, P.L.Gaus, Chemia Nieorganiczna,

PWN Warszawa, 1995 i wydania późniejsze.

3. Greenwood and Earnshow, Chemistry of the Elements,

Pergamon Press, 2 wydanie, Oxford 1985.

4. P.A. Cox, Chemia Nieorganiczna, PWN, Warszawa, 2004.

5. A. F. Wells, Strukturalna Chemia Nieorganiczna, WNT

Warszawa 1993.

6. P.W. Atkins, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa, 2001.

7. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia Analityczna, tom 1-3,

PWN, 2001.

8. A. Cygański, Podstawy Metod Elektroanalitycznych, WNT,

Warszawa, 1999.

9. Ćwiczenia z Chemii Nieorganicznej, praca zbiorowa, skrypt wyd.

Uniwersytetu Warszawskiego, 1986.

10. Skrypt, Laboratorium Chemii Nieorganicznej I, dostępny na

stronie internetowej Wydziału Chemii UW

11. G.G.Schlessinger, Inorganic Laboratory Preparation , Chemical

Publishing CO. New York, 1962.

12. Materiały dostępne u prowadzących ćwiczenie.

13. S. F. A. Kettle, Fizyczna Chemia Nieorganiczna, PWN 1999.

14. N. B. Hannay, Chemia Ciała Stałego, PWN Warszawa 1972.

15. C. Kittel, Wstęp do Fizyki Ciała Stałego, PWN Warszawa 1960.

16. W.Kołos, J. Sadlej, Atom i Cząsteczka, WNT Warszawa 1998.

17. A.Ejchart, A.Gryff-Keller, NMR w Cieczach. Zarys Teorii i

Metodologii, OWPW, Warszawa,2004.

18. J.A.Iggo, NMR:Spectroscopy in Inorganic Chemistry, Oxford

University Press, 2004.

19. P.J.Hore,Nuclear Magnetic Resonance, Oxford, 2001.

20. 5. M.Zanger, G.Moyna, Journal of Chemical Education, 82(9),

1390 (2005).

21. Rozprawa doktorska dr Mark Pękała, Uniwersytet Warszawski,

1981.

22. M. Krygowski, J.B. Czermiński, Wiadomości Chem., 32 (1978)

259-282: 597-611.

23. W. Libuś, Z. Libuś, Elektrochemia, PWN, 1987.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student pozna:

• podstawowe składniki materii i ich własności oraz własności pierwiastków chemicznych wynikające z prawa okresowości,

• podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, symbolikę, nomenklaturę i notację chemiczną, rozumie zapis reakcji chemicznych.

• metody i techniki analizy instrumentalnej.

• podstawy chemii nieorganicznej, obejmujące własności pierwiastków chemicznych i ich związków ze szczególnym uwzględnieniem chemii związków kompleksowych.

• i zrozumie podstawowe konsekwencje dla przebiegu przemian chemicznych wynikające z praw termodynamiki, oraz zagadnienia związane ze stanem równowagi chemicznej wraz z odpowiednim aparatem matematycznym,

• i zrozumie podstawy teoretyczne różnych spektroskopii molekularnych oraz pozna zastosowanie różnych spektroskopii molekularnych.

• podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii.

• podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do pracy w laboratorium chemicznym

Umiejętności: student będzie potrafił:

• zastosować poznane prawa chemii w analizie wybranych problemów chemicznych.

• posługiwać się metodami statystyki matematycznej do analizy i weryfikacji danych doświadczalnych w eksperymentach chemicznych,

• przeprowadzić analizę jakościową oraz ilościową substancji nieorganicznych, a także posłużyć się wybranymi technikami analizy instrumentalnej do przeprowadzenia analizy substancji nieorganicznych,

• rozwiązywać problemy teoretyczne oraz planować i wykonywać proste badania doświadczalne z zakresu elektrochemii, zjawisk na granicach faz, oraz procesów transportu,

• analizować zagadnienia z zakresu chemii nieorganicznej, w tym problemy struktury geometrycznej i elektronowej molekuł. Potrafi opisać i wyjaśnić podstawowe typy reakcji chemicznych oraz ich mechanizmy,

• przeprowadzać analizę danych wykorzystując techniki informatyczne,

• posługiwać się wybraną aparaturą pomiarową,

• przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań,

• samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności , korzystając z różnych źródeł ( pisanych i elektronicznych) w tym także w języku obcym.

Student posiada umiejętność planowania i wykonywania podstawowych badań, doświadczeń i obserwacji w dziedzinie chemii, oraz krytycznej oceny własnych wyników i dyskusji błędów pomiarowych.

Kompetencje społeczne: student:

• potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową,

• posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania,

• rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych,

• samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność i opis ćwiczenia). Student na początku zajęć zdaje kolokwium, wykonuje ćwiczenie, a następnie opracowuje uzyskane dane eksperymentalne i przedstawia osobie prowadzącej w formie opisu.

W przypadku niektórych ćwiczeń student przygotowuje krótkie sprawozdanie z przeczytanego artykułu anglojęzycznego

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Lewera
Prowadzący grup: Damian Dziubak, Cezary Gumiński, Tomasz Jaroń, Rafał Jurczakowski, Klaudia Kaniewska, Marcin Karbarz, Paweł Kulesza, Adam Lewera, Włodzimierz Makulski, Kamil Marcisz, Dorota Matyszewska, Marcin Pałys, Piotr Połczyński, Sławomir Sęk, Magdalena Skunik-Nuckowska, Krzysztof Stolarczyk, Olga Święch, Agnieszka Więckowska, Sylwia Żołądek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Lewera
Prowadzący grup: Damian Dziubak, Cezary Gumiński, Tomasz Jaroń, Rafał Jurczakowski, Klaudia Kaniewska, Marcin Karbarz, Paweł Kulesza, Adam Lewera, Włodzimierz Makulski, Kamil Marcisz, Dorota Matyszewska, Marcin Pałys, Piotr Połczyński, Sławomir Sęk, Magdalena Skunik-Nuckowska, Krzysztof Stolarczyk, Olga Święch, Agnieszka Więckowska, Sylwia Żołądek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)