Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do chemii organicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1WCHORW2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do chemii organicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 2-go semestru (S1-CH, S1-PRK-CHAI)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie Wprowadzenia do Chemii Organicznej (1200-1WCHORW2) jest obowiązkowe, aby w następnym semestrze (zimowym) móc uczestniczyć w zajęciach Chemia Organiczna IA lub IB (1200-1CHOR1A3 lub 1200-1CHOR1B3).

Laureaci oraz finaliści Olimpiady Chemicznej (etap ogólnopolski), po akceptacji wykładowcy, mogą przystąpić na koniec września do egzaminu eksternistycznego. Zaliczenie tego egzaminu umożliwia rejestrację na Chemię Organiczną IA lub IB na pierwszym roku studiów (semestr I).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie omawiane są podstawowe zagadnienia związane ze strukturą związków organicznych, niezbędne do studiowania chemii organicznej na poziomie akademickim.

Pełny opis:

Budowa atomów i cząsteczek, układ okresowy pierwiastków, orbitale atomowe, reguła oktetu, pojęcie hybrydyzacji, wiązania σ i π, wzory Lewisa i ładunki formalne, cząstki naładowane, konsekwencje różnicy elektroujemności, reakcje redoks, grupy funkcyjne, delokalizacja elektronów w cząsteczkach, kation i anion allilowy, struktury rezonansowe, efekt indukcyjny i mezomeryczny, względna moc kwasów i zasad w chemii organicznej, równania dysocjacji, czynniki wpływające na kwasowość i zasadowość, definicja Brønsteda i Lewisa, wstęp do reaktywności, homo- i heterolityczny rozpad wiązań, dlaczego związki ze sobą reagują? Alkany i cykloalkany, właściwości fizykochemiczne, nazwy zwyczajowe i nomenklatura, izomeria i stereoizomeria, konformacje alkanów i cykloalkanów, oraz występujące w nich naprężenia, reguły Cahna-Ingolda-Preloga, izomeria E/Z i R/S.

Literatura:

John McMurry, Chemia Organiczna tomy 1-2, PWN, Warszawa 2017 (i poprzednie wydania)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien posiadać wiedzę z zakresu budowy związków organicznych, niezbędnych do studiowania chemii organicznej na poziomie akademickim.

Metody i kryteria oceniania:

Na zakończenie wykładu obowiązuje egzamin w formie pisemnej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Barbasiewicz
Prowadzący grup: Michał Barbasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)