Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria grup w chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1TEGRWL
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria grup w chemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty dedykowane (do wyboru) dla studentów studiów 1-go stopnia - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowe wiadomości z chemii kwantowej, w szczególności teorii orbitali molekularnych, oraz z algebry liniowej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Posługiwanie się teorią grup punktowych i ich reprezentacji w zagadnieniach spektroskopii atomowej i molekularnej, chemii kwantowej i innych działach chemii.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia teorii grup. Grupy, podgrupy, klasy. Symetria cząsteczek i grupy symetrii. Elementy i operacje symetrii. Płaszczyzny i odbicia. Środek symetrii i inwersja. Osie właściwe i niewłaściwe i odpowiednie obroty. Iloczyny operacji symetrii. Punktowe grupy symetrii. Systematyczny sposób określania symetrii cząsteczek. Reprezentacje grup. Przypomnienie właściwości macierzy i wektorów. Reprezentacje grup: przywiedlne i nieprzywiedlne. Wielkie twierdzenie o ortogonalności i jego 5 konsekwencji. Tabele charakterów. Reprezentacje grup cyklicznych. Teoria grup a mechanika kwantowa. Symetria funkcji falowych i klasyfikacja poziomów energetycznych. Iloczyn prosty reprezentacji. Określenie symetrii funkcji podcałkowej. Kontekst spektroskopii: reguły wyboru, klasyfikacja przejść. Kontekst rozwiązywania równania Schrödingera - quasidiagonalizacja. Operatory rzutu i konstrukcja funkcji o zadanej symetrii. Symetria orbitali molekularnych i orbitale symetrii. Przykład: orbitale symetrii w metodzie Hückla. Symetria termów atomowych, termów kompleksów metali przejściowych i termów molekuł wieloatomowych. Reguły wyboru przejść elektronowych. Drgania cząsteczek i ich symetria. Drgania normalne i wyznaczanie ich symetrii. Wyznaczanie stałych siłowych. Reguły wyboru przejść oscylacyjnych. Symetria a przebieg reakcji. Reguły Woodwarda-Hoffmana.

Literatura:

F. A. Cotton, "Teoria grup. Zastosowania w chemii", PWN, Warszawa 1973

M. Hamermesh, "Teoria grup w zastosowaniu do zagadnień fizycznych", PWN, Warszawa 1968

Efekty uczenia się:

Umiejętność posługiwania się teorią grup w zagadnieniach chemii kwantowej (klasyfikacja stanów molekuły), spektroskopii atomowej i molekularnej (reguły wyboru przejść ), i innych działach chemii (symetria w reakcjach chemicznych).

Metody i kryteria oceniania:

2 kolokwia i egzamin na których studenci rozwiązują zadania dotyczące ustalania i wykorzystywania symetrii w zagadnienich chemicznych

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Chałasiński
Prowadzący grup: Grzegorz Chałasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)