Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy programowania - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1PPROGLZ
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty dedykowane (do wyboru) dla studentów studiów 1-go stopnia - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Nauka formułowania algorytmów. Zapis algorytmów numerycznych dotyczących zagadnień chemicznych i fizycznych w postaci kodu w języku programowania Python. Uruchamianie i diagnostyka programów w otoczeniu Microsoft Windows.

Pełny opis:

Programowanie w języku Python. Elementy języka. Kompilacja i budowa modułu wykonawczego.

Obiekty i ich typy, zmienne

Operacje i wyrażenia arytmetyczne

Operacje i wyrażenia logiczne

Łańcuchy znaków i operacje na nich

Wyrażenia logiczne if/else

Pętle for i while

Listy, słowniki, krotki

Funkcje i moduły

Wejście/wyjście i obsługa plików

Obliczenia fizyko-chemiczne i analiza danych (NumPy, SciPy)

Wykresy 2d, 3d i mapy (Matplotlib)

Klasy i programowanie obiektowe

Przykładowe obliczenia numeryczne dotyczące zagadnień fizyko-chemicznych z wykorzystaniem kodów napisanych w Pythonie połączone z nauką formułowania algorytmu dla danego zagadnienia oraz przedstawienie algorytmu w postaci schematu blokowego. Przykładowe obliczenia numeryczne dotyczące zagadnień fizyko-chemicznych oraz wizualizacja wyników z wykorzystaniem kodów napisanych w Pythonie.

Literatura:

1. Ewa Krok, Zbigniew Stempnakowski, Algorytmy: schematy blokowe, Warszawa 2008..

2. Mark Lutz, "Python. Wprowadzenie", Gliwice 2020.

3. "Dive into python” - podręcznik dostępny na stronie diveintopython.org

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu laboratorium komputerowego student:

- potrafi sformułować rozwiązanie problemu obliczeniowego w postaci algorytmu

- potrafi napisać program realizujący algorytm

- potrafi skorzystać z bibliotek Pythona

- potrafi przeanalizować kod pod kątem poprawności i wydajności

Metody i kryteria oceniania:

Aktywna obecność oraz dwa śródsemestralne testy kontrolne, polegające na samodzielnym pisaniu i uruchamianiu prostych programów w Pythonie.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sikorski
Prowadzący grup: Andrzej Sikorski, Wojciech Sławiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka formułowania algorytmów oraz ich przedstawienia w postaci schematów blokowych. Zapis algorytmów numerycznych dotyczących zagadnień chemicznych i fizycznych w postaci kodu w językach programowania Fortran i C++. Uruchamianie i diagnostyka programów w otoczeniu Microsoft Windows i Linux.Umożliwia zdobycie umiejętności samodzielnego wykonania obliczeń fizykochemicznych przy użyciu własnych kodów programów i oprogramowania wspomagającego w różnych środowiskach obliczeniowych.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z trzech części:

1. Algorytmy – nauka formułowania algorytmu dla danego zagadnienia oraz przedstawienie algorytmu w postaci schematu blokowego. Języki programowania, ich porównanie. Struktura i semantyka języków programowania.

2. Programowanie w języku Fortran. Elementy języka. Kompilacja i budowa modułu wykonawczego. Przykładowe obliczenia numeryczne dotyczące zagadnień fizyko-chemicznych z wykorzystaniem kodów napisanych w Fortranie

3. Programowanie w języku C++. Elementy języka. Przykładowe obliczenia numeryczne dotyczące zagadnień fizyko-chemicznych z wykorzystaniem kodów napisanych w C++.

Literatura:

Dariusz Chrobak, Fortran – praktyka programowania, Warszawa 2003

Jerzy Grębosz, Symfonia C++ Standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, t. I-II, Kraków 2008.

Ewa Krok, Zbigniew Stempnakowski, Algorytmy: schematy blokowe, Warszawa 2008.

Piotr Wróblewski, Algorytmy: struktury danych i techniki programowania, Gliwice 2009.

Uwagi:

Po ukończeniu laboratorium komputerowego student:

- potrafi sformułować algorytm

- potrafi zapisać algorytm w postaci kodu w językach Fortran i C++

- potrafi uruchomić program w różnych systemach operacyjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sikorski
Prowadzący grup: Andrzej Sikorski, Wojciech Sławiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka formułowania algorytmów oraz ich przedstawienia w postaci schematów blokowych. Zapis algorytmów numerycznych dotyczących zagadnień chemicznych i fizycznych w postaci kodu w języku programowania Python. Uruchamianie i diagnostyka programów w otoczeniu Microsoft Windows. Umożliwia zdobycie umiejętności samodzielnego wykonania obliczeń fizykochemicznych przy użyciu własnych kodów programów i oprogramowania wspomagającego w różnych środowiskach obliczeniowych.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z trzech części:

1. Algorytmy – nauka formułowania algorytmu dla danego zagadnienia oraz przedstawienie algorytmu w postaci schematu blokowego. Języki programowania, ich porównanie. Struktura i semantyka języków programowania.

2. Programowanie w języku Python.

Obiekty i ich typy, zmienne

Operacje i wyrażenia arytmetyczne

Operacje i wyrażenia logiczne

Łańcuchy znaków i operacje na nich

Wyrażenia logiczne if/else

Pętle for i while

Listy, słowniki, krotki

Funkcje i moduły

Wejście/wyjście i obsługa plików

Obliczenia fizyko-chemiczne i analiza danych (NumPy, SciPy)

Wykresy 2d, 3d i mapy (Matplotlib)

Klasy i programowanie obiektowe

3. Przykładowe obliczenia numeryczne dotyczące zagadnień fizyko-chemicznych z wykorzystaniem kodów napisanych w Pythonie. Analiza i wizualizacja wyników z wykorzystaniem bibliotek Pythona.

Literatura:

1. Ewa Krok, Zbigniew Stempnakowski, Algorytmy: schematy blokowe, Warszawa 2008.

2. Mark Lutz, "Python. Wprowadzenie", Gliwice 2020.

3. "Dive into python” - podręcznik dostępny na stronie diveintopython.org

Uwagi:

Po ukończeniu laboratorium komputerowego student:

- potrafi sformułować algorytm

- potrafi zapisać algorytm w postaci kodu w języku Python

- potrafi skorzystać z bibliotek Pythona

- potrafi uruchomić program w różnych systemach operacyjnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)