Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy indywidualnej przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1PINPW5
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy indywidualnej przedsiębiorczości
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 5-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia będą prowadzone w sali oraz w trybie zdalnym, synchronicznym przy użyciu platformy komunikacyjnej Google Meet.

W trakcie zajęć zostaną omówione tematy dotyczące: studiowania za granicą; pracy w nauce; zakładania i prowadzenia własnej firmy; poszukiwania pracy w branży chemicznej, kosmetycznej i farmaceutycznej; ochrony własności intelektualnej

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione tematy:

- studiowanie za granicą (zalety i wady wyjazdu za granicę, opcje wyjazdu - stypendia zagraniczne, umowy bilateralne - oferty dla studentów, międzynarodowe projekty badawcze, stypendia dla studentów, program Erasmus, studia magisterskie za granicą, studia doktoranckie za granicą)

- praca w nauce(CV naukowe, pomysły na projekt naukowy, poszukiwanie pieniędzy na badania, granty dla młodych naukowców, stypendia dla studentów, bazy informacji o stypendiach / grantach, uczelnie przyszłości, przygotowanie wniosku o finansowanie projektu, e-bazy artykułów naukowych)

- własna firma oraz poszukiwanie pracy w branży farmaceutycznej, kosmetycznej i chemicznej (zalety i wady prowadzenia własnej działalności, komercjalizacja badań naukowych, wybór metody komercjalizacji badań naukowych, firmy chemiczne, farmaceutyczne, kosmetyczne)

- ochrona własności intelektualnej (działalność UOTT, własność intelektualna i jej znaczenie, regulacje prawne dotyczące własności intelektualnej na UW, własność przemysłowa, wynalazek, systemy ochrony wynalazków, proces patentowania.

Literatura:

- Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności – David Allen

- 7 nawyków skutecznego działania – Stephen R. Covey

- 15 tajemnic zarządzania czasem. O czym wiedzą ludzie sukcesu? – Kevin Kruse

- Organizacja czasu i pracy - dr Ken Blanchard

- Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien - Alina Domańska-Baer

- Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie własności przemysłowej wiedzieć powinien - dr Alicja Adamczyk, Elżbieta Dobosz, Marcin Gędłek

- Sobiecki R. 2003. Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach. Wyd. Difin, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student:

- ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną (X1A_W07)

- ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego w dziedzinie chemii (X1A_W08)

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości (X1A_W09)

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności , korzystając z różnych źródeł (pisanych i elektronicznych) w tym także w języku obcym (X1A_U07)

- rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się.

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (X1A_K01)

- potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową (X1A_K02)

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej (X1A_K04)

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (X1A_K05)

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (X1A_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana na podstawie aktywności studenta w trakcie zajęć oraz liczby punktów uzyskanych z pracy pisemnej.

Praktyki zawodowe:

Nie są prowadzone

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Krogul-Sobczak
Prowadzący grup: Katarzyna Jodko-Piórecka, Agnieszka Krogul-Sobczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Krogul-Sobczak
Prowadzący grup: Katarzyna Jodko-Piórecka, Agnieszka Krogul-Sobczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)