Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody identyfikacji związków organicznych A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1MIZOAW6
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody identyfikacji związków organicznych A
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 6-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw chemii organicznej. Student powinien umieć wykorzystać różne techniki analityczne i spektroskopowe do ustalania struktury związków organicznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładach student zapozna się z różnymi metodami chemicznymi i spektroskopowymi stosowanymi przy identyfikacji i ustalaniu struktury związków organicznych.

Pełny opis:

Identyfikacja związków organicznych metodami chemicznymi, chromatograficznymi i spektroskopowymi.

Na wykładzie są omawiane nastepujące zagadnienia:

1. Analiza elementarna związków organicznych.

2.Grupy rozpuszczalności.

3.Identyfikacja grup funkcyjnych.

a. Weglowodory;

b. Chlorowcopochodne;

c. Alkohole. Rozróżnianie rzędowości.

d. Fenole;

e. Związki nitrowe;

f. Aminy i ich sole;

g. Aldehydy i ketony;

h. Kwasy karboksylowe;

i. Pochodne funkcyjne kwasów karboksylowych;

4. Identyfikacja aminokwasów i cukrów;

5. Rozdzielanie mieszanin związków organicznych;

6.Chromatografia. Metody i podział technik chromatograficznych;

a. Chromatografia kolumnowa;

b. Chromatografia cienkowarstwowa;

7. Spektroskopowe metody ustalania struktury związków organicznych.

a. Spektroskopia w podczerwieni (IR);

b. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego wodoru

( H1 NMR);

c. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jadrowego węgla

(C13 NMR);

d. Spektroskopia w ultrafiolecie i w zakresie widzialnym (UV-VIS);

e. Spektrometria mas (MS).

Literatura:

1.JMc Muray, Chemia Organiczna, PWN, Warszawa, 2005.

2.R. M. Silverstein , Francis X. Webster, David J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa, 2007.

3.A. I. Vogel, Preparatyka organiczna, PWN, Warszawa, 2007.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna:

teoretyczne podstawy metod chemicznych;

metody stosowane do identyfikacji i ustalania struktury prostych związków organicznych.

Zna techniki chromatograficzne stosowane do identyfikacji i oczyszczania związków organicznych o różnych stanach skupienia.

Potrafii wykorzystac odpowiednie techniki spektroskopowe do stwierdzenia występowania rodzaju grup funkcyjnych występujących w badanym związku. Umie zidentyfikować proste związki organiczne na podstawie widm wodorowego i węglowego. magnetycznego rezonansu jądrowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy w sali

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pałka
Prowadzący grup: Katarzyna Pałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)