Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język nauki, greckie i łacińskie filary terminologii naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1JEZNAU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język nauki, greckie i łacińskie filary terminologii naukowej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady pozakierunkowe studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce
nieobowiązkowe
uzupełniające

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student/studentka zna elementarne terminy gramatyczne języka polskiego.

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentki i studentów z pochodzeniem i strukturą terminologii naukowej, czemu służy wprowadzenie elementów znajomości języków klasycznych (łaciny i greki) i etymologii podstawowych terminów nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych. Ma to ułatwić rozumienie i zapamiętywanie specjalistycznego słownictwa oraz otworzyć możliwość tworzenia nowych terminów we własnej pracy naukowej. Omawiane są również elementy poprawności językowej oraz ustalone frazy, skróty i zwyczaje językowe w nauce.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentki i studentów z pochodzeniem i strukturą terminologii naukowej, czemu służy wprowadzenie elementów znajomości języka starogreckiego oraz łacińskiego, w szczególności zasad wymowy na przykładzie stosowanych w biologii nazwach gatunków, stosowanych w astronomii nazwach gwiazdozbiorów itp. Omawiana jest etymologia nazw dziedzin nauk i wielu szczegółowych terminów z nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych. Ma to na celu ułatwienie rozumienia i zapamiętywania specjalistycznego słownictwa oraz otworzyć możliwość tworzenia w razie potrzeby nowych terminów we własnej pracy naukowej.

Na wykładzie omawiane są również elementy poprawności językowej, greckie i łacińskie frazy, powiedzenia i skróty stosowane w naukach oraz dobre zwyczaje językowe w nauce.

Omówione zostaną nazwy wybranych pierwiastków i substancji chemicznych, liczebniki greckie i łacińskie powszechnie obecne w nazwach substancji chemicznych, nazwach figur geometrycznych, w nazewnictwie biologicznym, w nazewnictwie opisującym strukturę materii. Przeprowadzany jest systematyczny przegląd najważniejszych słów greckich i łacińskich oraz przyrostków i przedrostków obecnych w nazewnictwie naukowym.

W zależności od zainteresowań studentów możliwa jest zmiana lub poszerzenie zakresu tematycznego zajęć.

Literatura:

Materiały udostępnione przez prowadzącego.

(Słownik języka łacińskiego.

Słownik języka starogreckiego.)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu studentka powinna/student powinien:

a) umieć zapisać i odczytać znaki alfabetu greckiego,

b) umieć poprawnie odczytać słowa łacińskie i greckie,

c) umieć posługiwać się podstawowymi liczebnikami greckimi i łacińskimi,

d) umieć rozpoznać w nazewnictwie naukowym poznane słowa greckie i łacińskie oraz rozpoznać i rozumieć pokrewieństwo między terminami o podobnym pochodzeniu, rozumieć lub przewidzieć w kontekście znaczenie terminu, w którym występuje znane mu słowo,

e) móc łatwiej przyswajać nową dla siebie terminologię.

Metody i kryteria oceniania:

1) W dowolnym momencie semestru: odpowiedź ustna z alfabetu greckiego wymowy greckiej i łacińskiej (całość tego zaliczenia trwa zwykle mniej niż 5 minut, wcześniej możliwe konsultacje).

2) Na koniec semestru: egzamin na ocenę ze znajomości podstawowych informacji z wykładu. Możliwość podwyższenia oceny przy odpowiedzi ustnej. Możliwość poprawy w dodatkowych terminach.

Wszystkie stare egzaminy są udostępniane na platformie online.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Cukras
Prowadzący grup: Janusz Cukras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)