Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1FIZA1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka A
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 1-go semestru (S1-CH, S1-PRK-CHAI)
Punkty ECTS i inne: 6.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać znajomość podstawowych pojęć fizyki oraz matematyki na poziomie szkoły średniej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie podstawowych praw fizyki z zakresu mechaniki z uwzględnieniem rachunku wektorowego, elementami rachunku różniczkowego i całkowego.

Pełny opis:

Kurs ma za zadanie zapoznanie studenta chemii z podstawowymi prawami fizyki z zakresu mechaniki. Na cały kurs składa się wykład i ćwiczenia rachunkowe. Wykład obejmuje pokazy doświadczeń oraz ilustrację teoretyczną zjawisk fizycznych.

Tematyka zajęć:

-Wektorowy opis ruchu – wektor wodzący

- Podstawowe pojęcia kinematyki, rodzaje ruchu

- Zasady dynamiki (I + II), prawa Newtona

- III zasada dynamiki , siły wzajemnego oddziaływania, prawo zachowania pędu

- Praca i energia, zasada zachowania energii, siły zachowawcze

- Siły a tory

- Ruch w polu sił centralnych, moment pędu

- Względność ruchu, układy inercjalne i nieinercjalne

- Układy wielu ciał – pojęcie środka masy, zderzenia, rozpady

- Dynamika bryły sztywnej, moment bezwładności bryły

- Prawo zachowania momentu pędu- Siły harmoniczne, model oscylatora harmonicznego

- Drgania własne molekuł

- Fale mechaniczne

Ćwiczenia rachunkowe stanowią ilustrację do wykładu. Mają na celu nauczenie studenta samodzielnego rozwiązywania prostych problemów dotyczących zagadnień omawianych na wykładzie, przy wykorzystaniu poznanego aparatu matematycznego. Odbywają się one w mniejszych grupach i polegają na wspólnym rozwiązywaniu zadań.

Wykład + ćwiczenia = 60 godzin

Kolokwia, które odbywają się w czwartki w godz.17-19 = 10 godzin

Samodzielne rozwiązywanie zadań domowych oraz ewentualnie konsultacje 2-4 godz/ tydzień = 30 – 60 godzin

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu =60 godzin

Razem = 160-190 godzin

Literatura:

1.R. Resnick, D. Holliday, J. Walker, " Podstawy Fizyki", PWN, Warszawa, 2003

2.J. Blinowski, J. Trylski, " Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie", PWN, Warszawa, 1974

3.B. Gadomska, B. Janowska-Dmoch, W. Gadomski, "Skrypt do Wykładu i Ćwiczeń rachunkowych z fizyki", Wydział Chemii U.W., 2000

4.A. H. Piekara, "Mechanika", PWN, Warszwa, 1970

5.F.C. Crawford, "Fale", PWN, Warszawa, 1972

6.B. Mendel, J. Mendel, "Zbiór zadań z fizyki dla szkół średnich", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1997

7.L. W. Tarasow, A. N. Tarasowa, " Jak rozwiązywać zadania z fizyki", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1995

8. S. Striełkow, I. Elcin, I. Jakowlew, „Zbiór zadań z fizyki”, PWN, Warszawa, 1965

9. R. Feynman, „Wykłady z Fizyki”, tom I, część I, PWN, Warszawa, 1969, 1974

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

WIEDZA:

1. Opisać i objaśnić zjawiska fizyczne omawiane na wykładzie

2. Zrozumieć prawa rządzące przyrodą

3. Opisać te prawa językiem matematyki

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Wykorzystać swoją wiedzę z dziedziny fizyki w pracy chemika

2. Formułować problem z fizyki i go rozwiązać

3. Interpretować prawa fizyki i wyciągać z nich wnioski

4. Dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie

POSTAWY:

1. Współpracować w grupie nad wspólnym rozwiązywaniem problemów

2. Zadawać pytania w celu rozwiania swoich wątpliwości

3. Wyjaśnić problem z fizyki kolegom

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę na podstawie:

a) aktywności na ćwiczeniach, którą prowadzący może sprawdzać poprzez odpowiedzi przy tablicy lub krótkie kartkówki przed ćwiczeniami

b) kolokwiów pisemnych: trzy kolokwia cząstkowe oraz kolokwium zaliczeniowe dla osób, którym nie udało się zaliczyć ćwiczeń na podstawie kolokwiów cząstkowych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 50% punktów z czterech kolokwiów, przy minimum 30% punktów z każdego z nich

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Zaliczenie całego przedmiotu: – egzamin pisemny – test jednokrotnego wyboru z koniecznością uzasadnienia udzielonych odpowiedzi. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie przynajmniej 50% punktów z odpowiedzi.

Pytania egzaminacyjne dotyczą materiału wykładów oraz interpretacji zjawisk ilustrowanych na pokazach wykładowych. Mają inną formę niż zadania na kolokwiach oraz inną formę punktacji - średnio 1pkt za dobrą odpowiedź.

Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są trzy nieobecności nieusprawiedliwione. Na zajęciach będzie sprawdzana lista.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Gadomska
Prowadzący grup: Urszula Dzienisiuk, Bożena Gadomska, Krzysztof Karpierz, Damian Pociecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)