Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka 0

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1FIZ01
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka 0
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 1-go semestru (S1-CH, S1-PRK-CHAI)
Punkty ECTS i inne: 7.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawami fizyki z zakresu mechaniki. Adresatami kursu są studenci, którzy w szkole średniej realizowali matematykę w zakresie podstawowym i/lub nie mają ugruntowanej wiedzy z fizyki ze szkoły średniej. Niezbędne narzędzia matematyczne (takie jak wektory, rachunek różniczkowy i całkowy) będą wprowadzane podczas ćwiczeń lub proseminariów i zaraz potem wykorzystywane w praktyce w zagadnieniach fizycznych.

Pełny opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawami fizyki z zakresu mechaniki. Kurs obejmuje wykład (30 h), ćwiczenia (30 h) i proseminaria (30h). Dodatkowe 10 h jest przewidziane na kolokwia, które bedą się odbywać poza terminami zajęć (w czwartki w godz. 17-19, dwa razy w semestrze).

Zakres tematyczny:

- Kinematyka: wektor wodzący, prędkość, przyspiesznie, różne rodzaje ruchu, tory ruchu, opis ruchu w różnych układach odniesienia

- Zasady dynamiki Newtona, inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia, różne rodzaje sił

- Praca, energia kinetyczna, potencjalna, mechaniczna; zasada zachowania energii, siły zachowawcze

- Pęd, zasada zachowania pędu, zderzenia sprężyste i niesprężyste

- Układy cząstek, środek masy, moment bezwładności

- Opis ruchu obrotowego: położenie, prędkość i przyspieszenie kątowe

- Moment siły, II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego, praca i energia kinetyczna dla ruchu obrotowego

- Moment pędu, zasada zachowania momentu pędu

- Prawo powszechnego ciążenia, tory ciał niebieskich, prawa Keplera, I i II prędkość kosmiczna

- Drgania: swobodne, tłumione, wymuszone; rezonans

- Drgania własne cząsteczek

- Fale mechaniczne

Studenci dostają prace domowe do samodzielnego rozwiązania, jedno z zadań z serii domowych pojawi się na każdym kolokwium.

Na ćwiczeniach i proseminariach obowiązuje znajomość materiału przedstawionego wcześniej na wykładzie.

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker „Podstawy fizyki” – tom 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. W. Moebs, S. J. Ling, J. Sanny, "Fizyka dla szkół wyższych", tom 1 – podręcznik OpenStax dostępny pod adresem https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1

3. R. R. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands „Feynmana wykłady z fizyki” – tom 1.1 i 1.2, Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Materiały udostępnione przez prowadzących.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student zna i rozumie omawiane na wykładzie prawa fizyki, opisuje je matematycznie z użyciem właściwych pojęć. Rozumie rolę doświadczeń w formułowaniu modeli i praw fizycznych. Zna ograniczenia stosowalności poznanych praw.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi rozwiązywać zagadnienia z zakresu mechaniki, potrafi stosować poznane prawa i odpowiednie metody matematyczne do opisu zjawisk. Potrafi również krytycznie ocenić otrzymany wynik, w tym jego zgodność z oberwacją i codziennym doświadczeniem.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student rzetelnie i dokładnie analizuje zagadnienia, zarówno samodzielnie jak i w grupie. Rozumie, jak ważna jest uczciwość w analizie danych. Wie, jak ważna jest świadomość ograniczeń stosowanego modelu. Rozumie rolę metod matematycznych i modelu w argumentacji. Umie odczytywać wykresy.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność jest wymagana - dopuszczalna liczba nieobecności na wykładach: 3, na ćwiczeniach: 2, na proseminariach: 2.

W ciągu semetru odbedą się dwa kolokwia.

Egzamin będzie się składał z trzech części:

A) pisemnej: zadania

B) pisemnej: test wyboru

C) ustnej

Uzyskanie minimum 80 % punktów z kolokwiów (obu w sumie) zwalnia z części A egzaminu.

Uzyskanie minimum 80 % punktów z części A i B (każdej osobno) zwalnia z części C.

Bazowy wynik z egzaminu jest sumą wyników z części A i B (za część A można zdobyć 3 razy więcej puktów niż za część B), podczas części C może on ulec zmianie o nie więcej niż 10 punktów procentowych.

Aby uzyskać pozytywną ocenę, trzeba uzyskać wynik co najmniej 60 % punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Cukras, Anna Zawadzka-Kazimierczuk
Prowadzący grup: Janusz Cukras, Michał Nowakowski, Anna Zawadzka-Kazimierczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)