Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka 0

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1FIZ01
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka 0
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 1-go semestru (S1-CH, S1-PRK-CHAI)
Punkty ECTS i inne: 7.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot jest przeznaczony dla studentów, którzy wykazują braki w znajomości programu fizyki z gimnazjum i szkoły średniej. Aby podjąć decyzję o wyborze kursu Fizyka 0, A albo B, zalecamy rozwiązanie testu na stronie femto.chem.uw.edu.pl (wybierz: teaching, wybierz: Test z Fizyki)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie podstawowych praw fizyki z zakresu mechaniki z uwzględnieniem rachunku wektorowego, elementami rachunku różniczkowego i całkowego.

Pełny opis:

Kurs ma za zadanie zapoznanie studenta chemii z podstawowymi prawami fizyki z zakresu mechaniki. Pojęcia, wprowadzone na poziomie gimnazjum i szkoły średniej, będą przedstawione z zastosowaniem rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego.

Na cały kurs składa się wykład, proseminarium i ćwiczenia rachunkowe. Wykład, wspólny z kursem Fizyka A, obejmuje pokazy doświadczeń oraz ilustrację teoretyczną zjawisk fizycznych.

Tematyka zajęć:

-Wektorowy opis ruchu – układ odniesienia, wektor wodzący

- Podstawowe pojęcia kinematyki, rodzaje ruchu

- zasada zachowania

- Zasady dynamiki (I + II), prawa Newtona, układy inercjalne i nieinercjalne

- III zasada dynamiki , siły wzajemnego oddziaływania, zasada zachowania pędu

- Względność ruchu

- Praca i energia, zasada zachowania energii, siły zachowawcze

- Siły a tory

- Ruch w polu sił centralnych, zasada zachowania moment pędu

- Układy wielu ciał – pojęcie środka masy, zderzenia, rozpady

- Dynamika bryły sztywnej, moment bezwładności bryły, zasada zachowania momentu pędu

- Siły sprężystości, model oscylatora harmonicznego, oscylatora tłumionego, rezonans -drgania wymuszone

- Drgania własne cząsteczek

- Fale mechaniczne

Proseminaria są zajęciami podczas których, w grupach <= 20 osobowych, będą dyskutowane niektóre zagadnienia wprowadzone na wykładzie, w szczególności matematyczny opis praw fizyki. Studenci, przychodząc na zajęcia, są obowiązani znać materiał wykładu poprzedzającego zajęcia oraz związane z nim tematycznie zagadnienia wykładów poprzednich, a ponadto zreferować ilustrowane na nim zjawiska.

Ćwiczenia rachunkowe, wspólne z kursem Fizyka A, mają na celu utrwalenie przekazanej w trakcie wykładu wiedzy poprzez wykorzystanie jej do analizy, a następnie rozwiązania prostych problemów, indywidualnie oraz w grupie, z wykorzystaniem poznanego aparatu matematycznego.

Wykład +proseminarium + ćwiczenia = 90 godzin

Kolokwia, które odbywają się w czwartki w godz. 17-19 =10 godzin

Samodzielne rozwiązywanie zadań domowych oraz ewentualnie konsultacje 2-4 godz/ tydzień = 30 – 60 godzin

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu =90 godzin

Razem = 220-280 godzin

Literatura:

1.R. Resnick, D. Holliday, J. Walker, " Podstawy Fizyki", PWN, Warszawa, 2003

2.J. Blinowski, J. Trylski, " Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie", PWN, Warszawa, 1974

3.B. Gadomska, B. Janowska-Dmoch, W. Gadomski, "Skrypt do Wykładu i Ćwiczeń rachunkowych z fizyki", Wydział Chemii U.W., 2000

4.A. H. Piekara, "Mechanika", PWN, Warszwa, 1970

5.F.C. Crawford, "Fale", PWN, Warszawa, 1972

6.B. Mendel, J. Mendel, "Zbiór zadań z fizyki dla szkół średnich", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1997

7.L. W. Tarasow, A. N. Tarasowa, " Jak rozwiązywać zadania z fizyki", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1995

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

WIEDZA:

1. Opisać i objaśnić zjawiska fizyczne omawiane na wykładzie

2. Zrozumieć prawa rządzące przyrodą

3. Opisać te prawa językiem matematyki

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Wykorzystać swoją wiedzę z dziedziny fizyki w pracy chemika

2. Formułować problem z fizyki i go rozwiązać

3. Interpretować prawa fizyki i wyciągać z nich wnioski

4. Dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie

POSTAWY:

1. Współpracować w grupie nad wspólnym rozwiązywaniem problemów

2. Zadawać pytania w celu rozwiania swoich wątpliwości

3. Wyjaśnić problem z fizyki kolegom

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie proseminarium:

- na ocenę, na podstawie:

a) oceny indywidualnych wystąpień na proseminarium

b) trzech cząstkowych egzaminów pisemnych, przygotowanych w takiej samej formie jak egzamin końcowy (test jednokrotnego wyboru z koniecznością uzasadnienia udzielonych odpowiedzi), ale obejmujących mniejszy materiał.

Zaliczenie ćwiczeń:

- na ocenę na podstawie:

a) aktywności na ćwiczeniach, którą prowadzący może sprawdzać poprzez odpowiedzi przy tablicy lub krótkie kartkówki przed ćwiczeniami

b) kolokwiów pisemnych: cztery kolokwia cząstkowe oraz kolokwium zaliczeniowe dla osób, którym nie udało się zaliczyć ćwiczeń na podstawie kolokwiów cząstkowych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 50% punktów z czterech kolokwiów, przy minimum 30% punktów z każdego z nich.

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu końcowego.

Zaliczenie całego przedmiotu:

a) zaliczenie ćwiczeń oraz wynik przynajmniej 3+ ( 60% punktów) z egzaminów cząstkowych na proseminarium.

b) zaliczenie ćwiczeń oraz końcowy egzamin pisemny z całego materiału – test jednokrotnego wyboru z koniecznością uzasadnienia udzielonych odpowiedzi. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% punktów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Gadomska
Prowadzący grup: Urszula Dzienisiuk, Bożena Gadomska, Ewa Górecka, Krzysztof Karpierz, Michał Nowakowski, Damian Pociecha, Kamil Polok, Alexandra Shchukina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

W cyklu 2020Z, z powodu zagrożenia Covid -19, wszystkie zajęcia tzn. ćwiczenia rachunkowe, proseminaria oraz Wykład będą prowadzone w systemie hybrydowym. Oznacza to, że z częścią studentów spotkamy się w sali a dla pozostałej części zajęcia będą transmitowane online. Grupy studentów biorące udział w zajęciach w sali będą się zmieniały cyklicznie. Studenci muszą być w maseczkach i zajmować miejsca wyznaczone z zachowaniem odpowiednich odległości. Jeśli zajdzie taka potrzeba przejdziemy na zdalny system nauczania.

Kolokwia i egzaminy odbędą się w systemie zdalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Gadomska
Prowadzący grup: Urszula Dzienisiuk, Bożena Gadomska, Ewa Górecka, Krzysztof Karpierz, Michał Nowakowski, Damian Pociecha, Alexandra Shchukina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)