Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spektroskopia A - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ENSPEAL4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Spektroskopia A - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć ukończony kurs matematyki, fizyki i chemii kwantowej.

Skrócony opis:

Ćwiczenia laboratoryjne ze spektroskopii molekularnej: UV/VIS, IR, Ramana i NMR, budowa spektrometru .

Pełny opis:

W ramach pracowni odbywa się pięć ćwiczeń, na których student zaznajamia się z najczęściej stosowanymi w chemii metodami spektroskopowymi. Ćwiczenia mają na celu demonstrację zastosowań metod prezentowanych na wykładzie do rozwiązania konkretnych problemów naukowych oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej.

1. IR – Zastosowanie spektroskopii FT-IR oraz techniki wymiany izotopowej H/D do badania przemian strukturalnych w żelatynie

2. R – Analiza widm Ramana amidów

3. UV-VIS – Widma fluorescencyjne chininy

4. NMR – Analiza prostych widm NMR

5. Budowa spektrometru

Literatura:

1. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa, 1992.

2. Joanna Sadlej, Spektroskopia molekularna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, W-wa 2002.

3. Peter William Atkins, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2003.

Efekty uczenia się:

Student powinien umieć interpretować widma molekularne oraz znać zastosowania najważniejszych metod spektroskopowych w chemii.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest średnią z ocen z pięciu ćwiczeń, wyciąganych na podstawie wejściówki, aktywności podczas ćwiczenia i opisu.

Nieobecność na pracowni wymaga usprawiedliwienia. Na pracowni dodatkowej można uzupełnić zaległości. Do pracowni dodatkowych mogą przystąpić jedynie studenci, którym do zaliczenia pracowni brakuje nie więcej niż dwa ćwiczenia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)