Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ENSEMLIC6
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Energetyka i chemia jądrowa - przedmioty obowiązkowe w 6 semestrze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Omówienie najważniejszych zagadnień z chemii i ifizyki jądrowej obejmujących test licencjacki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie seminariów licencjackich studenci przygotowują prezentację przedstawiającą złożenia realizowanego projektu oraz uzyskane przez siebie wyniki badań.

Pełny opis:

W trakcie seminariów licencjackich studenci przygotowują prezentację przedstawiającą złożenia realizowanego projektu oraz uzyskane przez siebie wyniki badań. Tematyka projektu ustalana jest wcześniej z wybranym przez studenta opiekunem. Projekt może mieć charakter przeglądu literatury ale najczęściej zawiera także wykonanie serii eksperymentów . Studenci referują aktualny stan wiedzy w zagadnieniu, którym się zajmują, omawiają prowadzone przez siebie prace i uzyskane wyniki, a także perspektywy na przyszłość. Uczestniczą także w dyskusji dotyczącej projektów wszystkich studentów.

Literatura:

1. A. Strzałkowski "Wstęp do fizyki jądra atomowego", PWN 1979

2. J. Sobkowski, M. Jelińska-Kazimierczuk „Chemia jądrowa”, od rozdziału 4, wyd. Adamantan 2006

3. J. Sobkowski „Chemia radiacyjna i ochrona radiologiczna”, wyd. Adamantan 2009

Dodatkowa literatura polecana jest przez opiekunów projektów licencjackich.

Efekty uczenia się:

Efektem uczenia powinno być nabycie umiejętności przygotowania nowoczesnej prezentacji wyników naukowych. Zarazem studenci uczą się syntetycznego przedstawiania stanu wiedzy w danej dziedzinie nauki. Seminaria uczą studentów prowadzenia dyskusji naukowej, formułowania pytań i udzielania odpowiedzi na pytania innych uczestników dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium zaliczane na ocenę na podstawie jakości 2 prezentacji (2 x 10pkt.)(merytorycznej i formalnej), pozytywnej opinii kierownika pracy licencjackiej na temat postępów w jej realizacji oraz testu sprawdzającego wiedzę przeprowadzonego pod koniec zajęć. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności (wszystkich 4).

Test: 10 pytań z chemii i 10 pytań z fizyki. Zalicza 50% przy czym obydwie części trzeba zaliczyć na minimum 50%. Ocena końcowa: punkty z 2 prezentacji + testu. Brak pozytywnej opinii kierownika pracy licencjackiej na temat postępów w jej realizacji skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

21-34 3

25-27 3,5

28-31 4

32-35 4,5

36-40 5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chotkowski, Aleksandra Fijałkowska
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Aleksandra Fijałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Tryb zajęć: Zajęcia zdalne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)