Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia jądrowa i radiacyjna - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ENCHJRL5
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia jądrowa i radiacyjna - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.chem.uw.edu.pl/people/MGrden/laboratorium.html
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student ma podstawową wiedzę z:

- chemii ogólnej;

- chemii fizycznej;

- chemii analitycznej;

- fizyki jądrowej;

- dozymetrii;

- jest zaznajomiony z podstawowymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w chemii


Student musi odbyć oraz mieć zaliczone następujące zajęcia:

- Dozymetria i ochrona radiologiczna

- Podstawy fizyki subatomowej


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W skład laboratorium wchodzi 10 ćwiczeń związanych z różnymi aspektami chemii jądrowej obrazującymi wykorzystanie i właściwości izotopów promieniotwórczych i trwałych oraz metody pomiaru promieniowania. Część ćwiczeń będzie do wyboru.

Pełny opis:

Ćwiczenia przewidziane w ramach pracowni będą obejmowały następujące tematykę:

Wymiana izotopowa; wpływ podstawienia izotopowego na właściwości materii; wykorzystanie izotopów promieniotwórczych do badania mechanizmu i przebiegu procesów chemicznych oraz wyznaczania stałych fizykochemicznych, takich jak np. stała podziału, iloczyn rozpuszczalności czy stała równowagi; wykorzystanie izotopów promieniotwórczych do określania struktury związków chemicznych; synteza związków chemicznych zawierających izotopy promieniotwórcze i ich zastosowanie; zastosowanie metod ekstrakcyjnych do rozdzielania izotopów ważnych w energetyce jądrowej; analiza jakościowa i ilościowa próbek sztucznych i naturalnych z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych, spektrometria Mössbauera, analiza aktywacyjna,zastosowanie izotopów promieniotwórczych w medycynie.

Literatura:

Literatura ogólna:

W. Szymański, Chemia Jądrowa, PWN, Warszawa 1991

A. Czerwiński, Energia Jądrowa i Promieniotwórczość, Oficyna Edukacyjna K. Pazdro, Warszawa 2005

J. Sobkowski, M. Jelińska-Kazimierczuk, Chemia Jądrowa, Adamantan, Warszawa 2006

J. Sobkowski, Chemia radiacyjna i ochrona radiologiczna, Adamantan, Warszawa 2009

Do każdego z ćwiczeń przygotowane zostały materiały zawierające m.in. spis literatury szczegółowej.

Efekty uczenia się:

Znajomość podstaw pracy w chemicznym laboratorium izotopowym, w tym:

- technik izotopowych, umiejętność oceny ich przydatności w rozwiązaniu konkretnego problemu, podstawy planowania wykorzystania izotopów promieniotwórczych i trwałych w praktyce;

- metodyka analizy i interpretacji wyników uzyskanych z pomiarów z wykorzystaniem izotopów trwałych i promieniotwórczych;

- analiza jakościowa i ilościowa z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;

- sposoby detekcji promieniowania, metody ich doboru;

- zasady bezpiecznej pracy z izotopami promieniotwórczymi, źródłami promieniotwórczymi otwartymi i zamkniętymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie średniej oceny uzyskanej z 10 ćwiczeń, każde ćwiczenie jest oceniane na podstawie opisu i kolokwium wejściowego. Każde z ćwiczeń musi zostać zaliczone.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)