Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna IA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHOR1A3
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna IA
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 3-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 5.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagane jest zaliczenie przedmiotu Wprowadzenie do chemii organicznej (1200-1WCHORW2) w semestrze letnim.

Laureaci oraz finaliści Olimpiady Chemicznej (etap ogólnopolski), po akceptacji wykładowcy, mogą przystąpić na koniec września do egzaminu eksternistycznego z Wprowadzenia do chemii organicznej. Zaliczenie tego egzaminu umożliwia rejestrację na Chemię Organiczną IA lub IB (1200-1CHOR1A3 lub 1200-1CHOR1B3) na pierwszym roku studiów (semestr I).


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład

Omawiane są właściwości, metody otrzymywania oraz reaktywność (ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów reakcji) związków organicznych posiadających określone grupy funkcyjne.

Proseminarium

Przy udziale studenta omawiane są właściwości związków organicznych, ich stereochemia, struktury rezonansowe, mechanizmy reakcji, oraz proste przekształcenia syntetyczne.

Pełny opis:

Właściwości chemiczne i fizyczne związków organicznych należących do głównych grup, dla których jako kryterium podziału zastosowano grupy funkcyjne. Węglowodory (alifatyczne, cykliczne, nasycone i nienasycone, aromatyczne i heterocykliczne), halogenopochodne, alkohole i fenole, aminy, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe i ich pochodne. Dla każdej grupy związków omawiane są: nomenklatura, budowa, podstawowe reakcje chemiczne (mechanizmy reakcji), metody otrzymywania i zastosowanie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

John McMurry, Chemia Organiczna tom 1-5, PWN, Warszawa 2017 (i poprzednie wydania)

Literatura uzupełniająca:

Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren i Peter Wothers, Chemia organiczna, tom 1-4, WNT, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw chemii organicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Na zakończenie wykładu obowiązuje egzamin w formie pisemnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie zaliczenie proseminariów.

Proseminaria

Proseminaria będą zaliczane na podstawie obecności (dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach powoduje niezaliczenie), oraz dziesięciu kolokwiów cząstkowych.

Łącznie do uzyskania z kolokwiów będzie 100 punktów, skala ocen na podstawie sumy punktów z kolokwiów: ≥ 50 p. = 3,0; ≥ 60 p. = 3,5; ≥ 70 p. = 4,0; ≥ 80 p. = 4,5; ≥ 90 p. = 5,0.

Studenci z zarejestrowanym w Dziekanacie zwolnieniem lekarskim będą mogli napisać w dodatkowym terminie (pod koniec semestru) jedno kolokwium, którego nie pisali z powodu choroby. Termin ten należy ustalić indywidualnie z nauczycielem prowadzącym daną grupę ćwiczeniową.

Osoby, które z kolokwiów cząstkowych uzyskają łącznie minimum 80 punktów (ocena 4,5 lub 5,0) będą zwolnione z egzaminu (z taką samą oceną, jak z proseminariów).

Osoby, które nie uzyskają wymaganej ilości 50 punktów lub zechcą poprawić ocenę, będą mogły zdawać kolokwium poprawkowe z całości materiału. Wynik kolokwium poprawkowego nie zwalnia z egzaminu.

Osoby, które nie zaliczą egzaminu, nie będą mogły rozpocząć pracowni z chemii organicznej w semestrze IV.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Barbasiewicz
Prowadzący grup: Michał Barbasiewicz, Anna Piątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Barbasiewicz
Prowadzący grup: Michał Barbasiewicz, Anna Piątek, Krzysztof Ziach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)