Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna - proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHOGP1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna - proseminarium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 1-go semestru (S1-CH, S1-PRK-CHAI)
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość chemii na poziomie szkoły średniej (symbole pierwiastków chemicznych, zapis równań reakcji chemicznej, bilanse stechiometryczne, proste obliczenia), elementarne pojęcia matematyczne (funkcja logarytmiczna/wykładnicza, pochodna funkcji)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prof. dr hab. M.Orlik (grupy 1-6)

Pogłębienie i rozszerzenie wiedzy zdobytej na wykładzie z chemii ogólnej, w zakresie podstawowych pojęć chemii, tendencji procesów w przyrodzie, struktury elektronowej atomów i cząsteczek oraz właściwości wybranych pierwiastków i związków chemicznych

******************************************

Prof. dr hab. P. Kulesza (grupy 9-11)

Umiejętność wykorzystania znajomości struktury elektronowej pierwiastków do przewidywania właściwości pierwiastków grup głównych i prostych związków chemicznych. Umiejętność zilustrowania termodynamicznych i kinetycznych aspektów reakcji chemicznej odpowiednimi wykresami. Umiejętność wykonania prostych obliczeń ciepła reakcji, zmian entropii i swobodnej entalpii reakcji, stałej równowagi oraz zmian stałych równowagi i stałych szybkości z temperaturą.

Pełny opis:

Dla grup 1 - 6:

Tematyka zajęć jest ściśle związana z programem wykładu chemii ogólnej prof. dr. hab. Marka Orlika i obejmuje:

- Zapis równań reakcji chemicznych

- obliczenia oparte na prawach stanu gazowego

- obliczenia obrazujące dynamikę ruchu cząstek w mikroświecie

- obliczenia termochemiczne, zmian entropii i entalpii swobodnej

- interpretację zmian entalpii swobodnej jako kryterium przebiegu

- obliczenia składu układu w stanie równowagi

- podstawowe zagadnienia kinetyki chemicznej

- obliczenia ułatwiające zrozumienie falowej natury materii i jej konsekwencje

- elementarne wiadomości o orbitalach atomowych

- konfiguracje elektronowe atomów i jonów

- ustalanie struktury prostych cząsteczek kowalencyjnych

- przegląd właściwości wybranych pierwiastków i ich związków

Pogłębienie i utrwalenie wiedzy następuje w drodze rozszerzania wybranych zagadnień z wykładu, dyskusji i rozwiązywania problemów rachunkowych

************************************************

Grupy 8-13:

Tematy zajęć związane są z zagadnieniami omawianymi na wykładach Chemii Ogólnej prof. P. Kuleszy i obejmują:

- stechiometria reakcji chemicznych. Gazy, ciecze, równowagi fazowe

- równowagi jonowe w roztworach wodnych, stała równowagi

- cząstki subatomowe i elementarne, fale materii de Broglie

- zasada nieoznaczoności, podstawy mechaniki kwantowej, konfiguracja

elektronowa atomów i jonów

- orbitale molekularne, wiązania typu sigma i pi

- wiązania kowalencyjne spolaryzowane, jonowe, metaliczne

- geometria związków kowalencyjnych, metoda VSEPR

- I zasada termodynamiki: ciepło reakcji

- II zasada termodynamiki: entropia

- entalpia swobodna Gibbsa i samorzutność reakcji

- kinetyka chemiczna: szybkość i rząd reakcji, energia aktywacji

- kinetyka chemiczna: mechanizmy reakcji, kataliza

- wiązanie jonowe i kryształy jonowe.

Literatura:

patrz opis szczegółowy przedmiotu "Chemia Ogólna" - wykład

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- rozumie rolę i miejsce chemii w strukturze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz jej wkład w rozwój naszej cywilizacji

- zna podstawowe składniki materii i ich własności, zna własności pierwiastków chemicznych wynikające z prawa okresowości, zna elementarną kwantową teorię budowy atomów i molekuł (jakościowy model orbitalny). Zna podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, zna symbolikę, nomenklaturę i notację chemiczną, zna i rozumie zapis reakcji chemicznych

- zna i rozumie podstawowe konsekwencje dla przebiegu chemicznych wynikające z praw termodynamiki, zna i rozumie podstawy chemii fizycznej w zakresie termodynamiki i termochemii oraz zagadnienia związane ze stanem równowagi chemicznej wraz z odpowiednim aparatem matematycznym

- zna i rozumie podstawy chemii fizycznej w zakresie teorii kinetyki chemicznej, z uwzględnieniem zjawisk katalizy

- potrafi zastosować poznane prawa chemii w analizie wybranych problemów chemicznych

- potrafi analizować zagadnienia z zakresu chemii nieorganicznej, w tym problemy struktury geometrycznej i elektronowej molekuł. Potrafi opisać i wyjaśnić podstawowe typy reakcji chemicznych oraz ich mechanizmy

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

Metody i kryteria oceniania:

Śródsemestralne pisemne testy kontrolne zaliczające proseminaria.

Ogólne wymagania podano w informacjach o zajęciach w cyklu, szczegółowe, aktualne wymagania są przesyłane studentom przed każdym kolokwium. Każde kolokwium składa się z 5-6 otwartych pytań, wymagających zwięzłych opisowych odpowiedzi i/lub rozwiązania problemów rachunkowych. Punktacja za każde zadanie jest widoczna na arkuszu pytań. Semestralna ocena końcowa wystawiana jest na podstawie procentu łącznej liczby punktów uzyskanych z 3 kolokwiów cząstkowych. Studenci o bardzo dobrych wynikach z kolokwiów mogą być zwolnieni z egzaminu z Chemii Ogólnej z odpowiednią oceną i uzyskują tę samą ocenę z proseminarium. Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia, przystępują w sesji poprawkowej do jednego przeglądowego kolokwium poprawkowego z całości materiału, którego ocena wynika z ocen cząstkowych za poszczególne odpowiedzi.

Ze względu na to, że zajęcia mają charakter obowiązkowy, dopuszcza się maksymalnie dwie nieobecności bez usprawiedliwienia, większa liczba nieobecności wymaga udokumentowania zwolnieniami lekarskimi i nie powinna przekroczyć 50% zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kulesza, Marek Orlik
Prowadzący grup: Mikołaj Donten, Wojciech Hyk, Paweł Kulesza, Krzysztof Miecznikowski, Iwona Rutkowska, Olga Święch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kulesza, Marek Orlik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)