Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia nieorganiczna IA - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHN1AL5 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna IA - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 5-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 4.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza o właściwościach materii i prawach rządzących jej przemianami. Znajomość podstawowych właściwości pierwiastków grup głównych w oparciu o układ okresowy oraz znajomość budowy prostych związków chemicznych.

Skrócony opis:

Podstawowe laboratorium Chemii Nieorganicznej IA, w ramach którego studenci syntetyzują proste związki nieorganiczne i badają ich właściwości różnymi metodami fizykochemicznymi

Pełny opis:

Zajęcia laboratoryjne są ilustracją i uzupełnieniem zagadnień omawianych na wykładzie z Chemii Nieorganicznej IA. Obejmują następujące zagadnienia chemii nieorganicznej: właściwości fluorowców, tlenowców, pierwiastków metali przejściowych ich kompleksów, metalocenów, związków niestechiometrycznych, wielocentrowych związków nieorganicznych, układów metal-tlenek metalu, interkalacja, znajomość koncepcji kwasów i zasad Broensteda i Lewisa, solwatacja jonów i teorii pola krystalicznego.

W ramach ćwiczeń studenci preparują oraz badają właściwości tych związków nieorganicznych z wykorzystaniem metody spektroskopii UV-VIS, spektroskopii w podczerwieni, NMR, metody pH-metrycznej i potencjometrycznej oraz innych metod elektrochemicznych.

Student musi przeznaczyć na zajęcia zorganizowane 45 godzin lekcyjnych, na przygotowanie do kolokwium 10-15 godzin oraz na przygotowanie opisu 5-10 godzin.

Literatura:

1. A.Bielański, Podstawy Chemii Nieorganicznej, PWN Warszawa, 2004.

2. F.A.Cotton, G.Wilkinson, P.L.Gaus, Chemia Nieorganiczna, PWN Warszawa, 1998.

3. P.A. Cox, Chemia Nieorganiczna, PWN, Warszawa, 2004.

4. A. F. Wells, Strukturalna Chemia Nieorganiczna, WNT Warszawa 1993.

5. P.W. Atkins, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa, 2001.

6. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia Analityczna, tom 1-3, PWN, 2009,

7. A. Cygański, Podstawy Metod Elektroanalitycznych, WNT, Warszawa, 1999.

8. Ćwiczenia z Chemii Nieorganicznej, praca zbiorowa, skrypt wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1986.

9. Skrypt, Laboratorium Chemii Nieorganicznej I, dostępny na stronie internetowej www.chem.uw.edu.pl

10. Nanocząstki Au: Krzysztof Stolarczyk, Praca Doktorska Wydział Chemii Uniwersytetu Wrszawaskiego, 2006, str. 40-70.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student pozna:

• podstawowe składniki materii i ich własności oraz własności pierwiastków chemicznych wynikające z prawa okresowości,

• podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, symbolikę, nomenklaturę i notację chemiczną, rozumie zapis reakcji chemicznych.

• metody i techniki analizy instrumentalnej.

• podstawy chemii nieorganicznej, obejmujące własności pierwiastków chemicznych i ich związków ze szczególnym uwzględnieniem chemii związków kompleksowych.

• i zrozumie podstawowe konsekwencje dla przebiegu przemian chemicznych wynikające z praw termodynamiki, oraz zagadnienia związane ze stanem równowagi chemicznej wraz z odpowiednim aparatem matematycznym,

• i zrozumie podstawy teoretyczne różnych spektroskopii molekularnych oraz pozna zastosowanie różnych spektroskopii molekularnych.

• podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii.

• podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do pracy w laboratorium chemicznym

Umiejętności: student będzie potrafił:

• zastosować poznane prawa chemii w analizie wybranych problemów chemicznych.

• posługiwać się metodami statystyki matematycznej do analizy i weryfikacji danych doświadczalnych w eksperymentach chemicznych,

• przeprowadzić analizę jakościową oraz ilościową substancji nieorganicznych, a także posłużyć się wybranymi technikami analizy instrumentalnej do przeprowadzenia analizy substancji nieorganicznych,

• rozwiązywać problemy teoretyczne oraz planować i wykonywać proste badania doświadczalne z zakresu elektrochemii, zjawisk na granicach faz, oraz procesów transportu,

• analizować zagadnienia z zakresu chemii nieorganicznej, w tym problemy struktury geometrycznej i elektronowej molekuł. Potrafi opisać i wyjaśnić podstawowe typy reakcji chemicznych oraz ich mechanizmy,

• przeprowadzać analizę danych wykorzystując techniki informatyczne,

• posługiwać się wybraną aparaturą pomiarową,

• przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań,

• samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności , korzystając z różnych źródeł ( pisanych i elektronicznych) w tym także w języku obcym.

Student posiada umiejętność planowania i wykonywania podstawowych badań, doświadczeń i obserwacji w dziedzinie chemii, oraz krytycznej oceny własnych wyników i dyskusji błędów pomiarowych.

Kompetencje społeczne: student:

• potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową,

• posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania,

• rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze,

• samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność i opis ćwiczenia). Student na początku zajęć zdaje kolokwium, wykonuje ćwiczenie, a następnie opracowuje uzyskane dane eksperymentalne i przedstawia osobie prowadzącej w formie opisu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Lewera
Prowadzący grup: Beata Dembińska, Piotr Garbacz, Cezary Gumiński, Rafał Jurczakowski, Klaudia Kaniewska, Marcin Karbarz, Paweł Kulesza, Adam Lewera, Włodzimierz Makulski, Kamil Marcisz, Dorota Matyszewska, Marcin Pałys, Piotr Połczyński, Sławomir Sęk, Magdalena Skunik-Nuckowska, Krzysztof Stolarczyk, Olga Święch, Agnieszka Więckowska, Sylwia Żołądek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.