Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spektroskopia i biospektroskopia - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMSPEC5
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Spektroskopia i biospektroskopia - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 5-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
chemia
fizyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

chemia kwantowa, elektromagnetyzm, optyka, dynamika bryły sztywnej

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot jako uzupełnienie wykładu ma za zadanie zapoznać studentów z metodami potrzebnymi do jakościowej i ilościowej interpretacji widm molekularnych pod kątem relacji ze strukturą związków oraz zastosowań analitycznych spektroskopii molekularnej.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie wykształcić umiejętność jakościowej i ilościowej interpretacji widm pod kątem ich związku ze strukturą molekuł oraz zastosowaniami analitycznymi spektroskopii molekularnej.

Na przykładach obliczeniowych i konkretnych widmach studenci będą poznawać i dyskutować:

1) opis liczbowy promieniowania elektromagnetycznego, położenie i kształt pasm w relacji do poziomów energetycznych molekuły, rozkład Boltzmanna, związek intensywności pasma z momentem przejścia i obsadzeniem poziomów energetycznych, efekt Dopplera;

2) spektroskopię rotacyjną;

3) spektroskopię oscylacyjną;

4) spektroskopię elektronową;

5) elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR);

6) jądrowy rezonans magnetyczny (NMR);

7) spektroskopię dichroizmu.

Zajęcia będą się składać z aktywności asynchronicznych i synchronicznych.

Przedmiot będzie odbywać się w całości online (dopuszcza się ewentualność kilku spotkań w sali).

Literatura:

Wskazane fragmenty poniższych pozycji:

1. Z. Kęcki, "Podstawy spektroskopii molekularnej", PWN, Warszawa, 1992;

2. P. W. Atkins, "Chemia Fizyczna", PWN, Warszawa, 2003;

3. P. W. Atkins, C.A. Trapp, M. P. Cady, C. Giunta Chemia Fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami, PWN, Warszawa, 2001.

oraz materiały udostępnione przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

a) Umiejętność interpretacji widma, obliczanie z niego właściwości molekularnych.

b) Przewidywanie postaci widma na podstawie teorii danego zjawiska spektroskopowego.

c) Posługiwanie się widmami do celów analizy ilościowej i jakościowej.

d) Umiejętność doboru metody spektroskopowej do postawionego problemu badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie ocenianych prac domowych i aktywności online.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Cukras
Prowadzący grup: Janusz Cukras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)