Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody instrumentalne w bioanalizie i diagnostyce B - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMMINBL4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody instrumentalne w bioanalizie i diagnostyce B - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 4-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach laboratorium z metod instrumentalnych studenci poznają techniki analizy instrumentalnej, ze szczególnym naciskiem na techniki wykorzystywane w diagnostyce oraz analizie próbek biologicznych. Studenci poznają podstawy działania aparatury oraz przeprowadzają proste analizy z jej wykorzystaniem.

Pełny opis:

W ramach laboratorium studenci wykonują pomiary/doświadczenia z wykorzystaniem metod instrumentalnych wykorzystywanych zarówno w diagnostyce medycznej, jak i w laboratoriach badawczych. Ćwiczenia obejmować będą m.in poniższe techniki:

- potencjometria z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych;

- spektrofotometria UV-Vis;

- spektrofluorymetria;

- wysokosprawna chromatografia cieczowa;

- skaningowa kalorymetria różnicowa;

- wanna Langmuira;

- spektroskopia w podczerwieni

- miareczkowanie amperometryczne

W ramach zajęć studenci zdobędą wiedzę dotyczącą m.in :

- żelowych nośników leków;

- wykorzystania metod instrumentalnych do badania składu leków i ich metabolitów;

- przebiegu reakcji enzymatycznych przez śledzenie ich substratów i produktów;

- badania wpływu substancji biologicznie aktywnych na modelowe błony komórkowe;

- wykorzystania liposomów jako prostych modeli błon lipidowych;

- badania białek wbudowanych w błonę lipidową;

- analizy ilościowej wody w próbkach

- badania białek amyloidowych i procesu ich agregacji

Literatura:

1. W. Szczepaniak „Metody instrumentalne w analizie chemicznej”, PWN.

2. L. Stryer i inni „Biochemia”, PWN.

3. Z. Kęcki „Podstawy spektroskopii molekularnej", PWN.

4. A. Cygański „Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT.

5. Materiały rekomendowane przez prowadzących.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- zna i rozumie podstawy teoretyczne wybranych metod instrumentalnych;

- zna zasady i sposoby walidacji metod analitycznych;

-potrafi wykonywać obliczenia chemiczne niezbędne w laboratorium analitycznym, szczególnie związane z sporządzaniem roztworów, ich rozcieńczaniem oraz przeliczaniem stężeń i jednostek;

-potrafi wybrać metodę instrumentalną, aby rozwiązać konkretne zadanie badawcze oraz przeprowadzać jej walidację;

-potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, zaplanować i przeprowadzić eksperyment, interpretować otrzymane wyniki i wyciągać wnioski;

-potrafi wyciągać i formułować wnioski z własnych pomiarów i obserwacji;

- potrafi współpracować w zespole;

- potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób w laboratorium;

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową z zajęć, student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich ćwiczeniach oraz zaliczyć każde ćwiczenie. Warunkiem przystąpienia do wykonania ćwiczenia jest zdanie kolokwium wejściowego sprawdzającego znajomość podstaw teoretycznych zagadnienia oraz wykorzystywanych technik instrumentalnych, celu ćwiczenia i sposobu wykonania. Za ocenę z danego ćwiczenia składa się kolokwium wejściowe, aktywność studenta w czasie zajęć oraz raport z wykonanego ćwiczenia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Juhaniewicz-Dębińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)