Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium z biochemii i biologii molekularnej B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMLBIOB4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium z biochemii i biologii molekularnej B
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 4-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy biochemii i cytobiochemii 1200-1CHMPBCW3

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza dotycząca budowy, właściwości i funkcji białek oraz kwasów nukleinowych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie metod (ze szczególnym uwzględnieniem ich podstaw chemicznych) stosowanych do izolacji, oczyszczania i oznaczania ilościowego i analizy technikami biologii molekularnej makrocząsteczek istotnych dla funkcjonowania organizmu tj. białka, enzymy czy kwasy nukleinowe. Poznanie podstawowych technik używanych w biologii molekularnej.

Pełny opis:

Student będzie miał do wykonania ćwiczenia obejmujące m.in. izolację, oczyszczanie i oznaczanie ilościowe białek, oznaczanie aktywności enzymatycznej i wyznaczanie parametrów kinetycznych wybranych enzymów, przygotowanie komórek kompetentnych, transformację DNA plazmidowego, jego izolację, PCR preparatywny, przygotowanie DNA do sekwencjonowania i ligację DNA do wektora plazmidowego. Kurs obejmuje 8 ćwiczeń.

W trakcie zajęć proseminaryjnych zostaną omówione metody pracy z białkami i enzymami (izolacja, oczyszczanie), metody ich oznaczania ilościowego, enzymy używane w biologii molekularnej i podstawy ideowe (ze szczególnym naciskiem na aspekty chemiczne) podstawowych metod biologii molekularnej ( m.in. sekwencjonowanie, PCR, elektroforeza)

Literatura:

"Ćwiczenia z biochemii" L. Kłyszejko-Stefanowicz i inne żródła wskazane przez prowadzących

Efekty uczenia się:

Student zna:

-podstawowe składniki chemiczne organizmów żywych, ich cechy strukturalne, właściwości chemiczne i rolę w procesach biologicznych, zna i rozumie zależność między strukturą biomolekuł a ich funkcją.

-podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii, biochemii i biologii molekularnej.

- podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do pracy w laboratorium chemicznym, biochemicznym i biologii molekularnej

Student potrafi:

-przeprowadzić identyfikację wybranych związków organicznych i bioorganicznych przy użyciu technik chemicznych, biochemicznych i biologii molekularnej, chromatograficznych i spektroskopowych

-zaprojektować, zestawić i posłużyć się wybraną aparaturą pomiarową oraz stosować różne systemy pomiarowe.

Student posiada umiejętność planowania i wykonywania podstawowych badań, doświadczeń, obserwacji i symulacji komputerowych w dziedzinie chemii, biochemii i biologii molekularnej, oraz krytycznej oceny własnych wyników i dyskusji błędów pomiarowych..

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (laboratoria i proseminaria) jest obowiązkowa. Student może mieć maksymalnie dwa zaległe ćwiczenia, wynikające z usprawiedliwionej nieobecności lub niedopuszczenia do wykonywania ćwiczenia. Odrabianie zaległych ćwiczeń odbywa się w terminach ustalonych z kierownikiem pracowni. Przewidziana jest również w harmonogramie pracownia dodatkowa.

Metody i kryteria oceniania oraz zaliczenia:

1) Laboratorium: każde ćwiczenie – 10 punktów (wejściówka – 5 punktów oraz sprawozdanie – 5 punktów). Sumarycznie można uzyskać 80 punktów.

2) Kolokwium zaliczeniowe 50 punktów. Do zaliczenia kolokwium konieczne jest uzyskanie 60% punktów. Jest to również warunek zaliczenia zajęć. W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów należy przystąpić do kolokwium poprawkowego w sesji. Nieuzyskanie minimum 60% punktów powoduje niezaliczenie Laboratorium z biochemii i biologii molekularnej.

3) Sumarycznie z ćwiczeń laboratoryjnych oraz kolokwium można uzyskać 130 punktów.

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie min. 78 punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Jankowska-Anyszka
Prowadzący grup: Arkadiusz Ciesielski, Marzena Jankowska-Anyszka, Rafał Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)