Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMCHOL1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 1-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość chemii na poziomie szkoły średniej (zapis równań reakcji chemicznych, proste obliczenia), podstawowe pojęcia matematyczne (funkcja logarytmiczna).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie studenta z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, z pojęciami dokładności i precyzji oznaczeń, z klasycznymi metodami analizy ilościowej opartymi o reakcje kwas-zasada i reakcje kompleksowania. Nabyte umiejętności manualne są niezbędne w każdej pracy laboratoryjnej.

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawy klasycznej analizy ilościowej oraz wykazywać się umiejętnością planowania, wykonania i opisu eksperymentu jak również ustosunkowania się do uzyskanego wyniku.

Pełny opis:

W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci wykonują ćwiczenia pozwalające na zdobycie podstawowych umiejętności wymaganych w każdym laboratorium:

• odmierzanie cieczy, ogrzewanie roztworów, strącanie osadów, prażenie osadów, technika miareczkowania, prowadzenie dziennika laboratoryjnego, prezentowanie wyniku analizy

• kalibrowanie kolb i pipet,

• wykonywanie odważki substancji wzorcowych na wadze analitycznej,

• wykonanie oznaczeń ilościowych :

Przygotowanie roztworu ok. 0.2 mol/L HCl i nastawienie jego miana na odważkę Na2CO3 wobec buforu porównawczego. Oznaczanie NaOH.

Przygotowanie 0,05 mol/L EDTA, nastawienie jego miana na ZnO. Miareczkowanie mieszaniny jonów Ca2+ i Mg2+.

Literatura:

1. Przepisy analityczne wywieszone w gablocie pracowni.

2. A. Bielański „Chemia ogólna i nieorganiczna”

3. A. Cygański „ Chemiczne metody analizy ilościowej”

4. J. Minczewski, Z. Marczenko „Chemia Analityczna”,

Efekty uczenia się:

Wiedza: student pozna:

• podstawy chemii analitycznej w zakresie metod analizy ilościowej oraz podstawy chemii nieorganicznej,

• podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do pracy w laboratorium chemicznym oraz będzie dysponował uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną.

Umiejętności: Student będzie potrafił:

• zastosować poznane prawa chemii w analizie wybranych problemów chemicznych,

• przeprowadzić analizę ilościową substancji nieorganicznych,

• planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia i obserwacje oraz krytycznie oceniać wyniki,

• wypowiadać się na tematy dotyczące problemów chemicznych. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej.

Student będzie miał świadomość zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz rozumiał potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Kompetencje społeczne: student

• będzie potrafił pracować w zespole i mieć świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania oraz przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej.

• zrozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- ocena wiedzy teoretycznej (kolokwium napisane po zakończeniu zajęć laboratoryjnych); pytania otwarte; konieczne jest uzyskanie 50% punktów

- ocena z uzyskanych wyników oznaczeń ilościowych zależnych od dokładności.

1 nieobecność jest dopuszczalna.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kowalska
Prowadzący grup: Joanna Juhaniewicz-Dębińska, Katarzyna Kińska, Agata Kowalczyk, Joanna Kowalska, Iwona Rutkowska, Michalina Zaborowska-Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)