Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMCHO12
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna I
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 2-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zalecana znajomość programu dotyczącego chemii organicznej ze szkoły średniej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład

Omówiona zostanie reaktywność oraz metody syntezy związków organicznych zawierających określone grupy funkcyjne. Specjalna uwaga poświęcona zostanie mechanizmom reakcji.

Proseminarium

Przy czynnym udziale studenta omawiane są właściwości związków organicznych, ich stereochemia, struktury rezonansowe oraz mechanizmy reakcji.

Pełny opis:

Przedstawiona zostanie reaktywność jak również metody syntezy związków organicznych zawierających jedną grupę funkcyjną. Omówione zostaną:

- węglowodory (alifatyczne, nasycone i nienasycone, aromatyczne i heterocykliczne)

- halogenopochodne

- alkohole i fenole

- etery

- aminy

- aldehydy i ketony

- kwasy karboksylowe i ich pochodne

Dla każdej grupy związków omawiane są: nomenklatura, budowa, stereochemia, podstawowe reakcje wraz z mechanizmem oraz metody otrzymywania.

Literatura:

1. Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren, Peters Wothers, Chemia organiczna, WNT, 2016 (lub poprzednie wydania)

2. John McMurry, Chemia Organiczna część 1-5, PWN, Warszawa 2017 (lub poprzednie wydania)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw z chemii organicznej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Obowiązuje egzamin w formie pisemnej oceniający wiedzę studenta w zakresie metod otrzymywania oraz reaktywności związków organicznych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie proseminariów.

Proseminaria

Proseminaria będą zaliczane:

1. na podstawie obecności (dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach powoduje niezaliczenie)

2. trzech kolokwiów cząstkowych.

Jedno z kolokwiów, na którym student był nieobecny, a posiada usprawiedliwienie zarejestrowane w Dziekanacie, będzie można uzupełnić w dodatkowym terminie pod koniec semestru.

Osoby, które z kolokwiów cząstkowych uzyskają łącznie minimum 80 punktów (ocena 4,5 lub 5,0) będą zwolnione z egzaminu (z taką samą oceną, jak z proseminariów).

Osoby, które nie uzyskają wymaganej ilości 50 punktów lub zechcą poprawić ocenę, będą mogły zdawać kolokwium poprawkowe z całości materiału. Wynik kolokwium poprawkowego nie zwalnia z egzaminu.

Skala ocen obowiązująca zarówno dla proseminariów jak i wykładu:

Maksymalnie do uzyskania 100 punktów,

≥ 50 p. = 3,0;

≥ 60 p. = 3,5;

≥ 70 p. = 4,0;

≥ 80 p. = 4,5;

≥ 90 p. = 5,0.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Piątek
Prowadzący grup: Anna Piątek, Piotr Piątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)