Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka jądrowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHJFJAD4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka jądrowa
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-PRK-CHJR)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw fizyki współczesnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i koncepcjami stosowanymi w fizyce jądrowej. Omówione zostaną podstawowe własności jąder atomowych. Przedstawione zostaną modele opisujące własności jąder prowadzące do ich przemian promieniotwórczych. Zaprezentowane zostaną modele struktury jąder atomowych. Zdefiniowane zostaną wielkości charakteryzujące wzajemne oddziaływania jąder atomowych, omówione zostaną rodzaje tych oddziaływań i ich znaczenie w poznawaniu własności jąder i produkcji nowych nuklidów.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i modelami stosowanymi w fizyce jądrowej. Omówione zostaną podstawowe własności jąder atomowych: masa i energia wiązania, rozmiar, kształt, czas życia, sposób rozpadu. Przedstawione zostaną modele opisujące własności jąder prowadzące do ich przemian promieniotwórczych.

Zaprezentowane zostaną modele opisujące własności jąder atomowych: model kroplowy, model powłokowy, modele kolektywne. Przedstawiony zostanie teoretyczny opis przebiegu procesów rozpadu alfa, beta, gamma i rozszczepienia.

Zdefiniowane zostaną wielkości charakteryzujące wzajemne oddziaływania jąder atomowych: przekrój czynny i różniczkowy przekrój czynny, ciepło reakcji oraz obowiązujące zasady zachowania.

Omówione zostaną rodzaje i przebieg oddziaływań jąder atomowych i ich znaczenie w poznawaniu własności jąder i produkcji nowych nuklidów.

Literatura:

A. Strzałkowski, Wstęp do fizyki jądra atomowego, PWN 1979

T. Mayer-Kuckuk, Fizyka jądrowa, PWN 1987

E. Skrzypczak, Z. Szefliński, Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, PWN 1995

K. Krane, Introductory nuclear physics, John Wiley & Sons 1988

A. Kamal, Nuclear Physics, Springer 2014

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu kształcenia student będzie znał podstawowe wielkości charakteryzujące jądra atomowe. Będzie posiadał umiejętność posługiwania się mapą nuklidów, bazami danych jądrowych i umiejętność interpretacji schematów rozpadów i układów poziomów jądrowych. Student będzie posiadał umiejętność przewidywania i opisu przebiegu rozpadów promieniotwórczych i reakcji jądrowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie dwóch kolokwiów w formie testu z możliwymi pytaniami otwartymi. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 50% maksymalnej liczby punktów. Dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin pisemny w formie testu z możliwymi pytaniami otwartymi. Wykład jest zaliczony po uzyskaniu minimum 50% maksymalnej liczby punktów. Dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności na wykładach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Janas
Prowadzący grup: Zenon Janas, Jan Kurpeta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)