Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia pierwiastków promieniotwórczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHJCHPPW4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia pierwiastków promieniotwórczych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-PRK-CHJR)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład jest przeznaczony dla studentów II roku kierunku Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki. Wymagana jest wiedza z chemii jądrowej, nieorganicznej i organicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład zaznajamia studentów z podstawowymi informacjami na temat chemii pierwiastków promieniotwórczych oraz ich zastosowania w medycynie i przemyśle.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia związane z opisem właściwości fizykochemicznych pierwiastków promieniotwórczych. Uwaga zostanie zwrócona na astat, rad, technet, aktyn w kontekście ich wykorzystania w medycynie nuklearnej. Omówione zostaną sposoby tworzenia radiofarmaceutyków zawierających w/w radioizotopy

W trakcie wykładu omówiona zostaną właściwości aktynowców, w tym szczególnie chemia związków toru i uranu,. Omówione zostaną związki tworzone przez te pierwiastki z C, N, O oraz halogenami a także właściwości spektroskopowe jonowych form aktynowców i sposoby ich wydzielania. Omówione zostaną sposoby wykorzystania poszczególnych pierwiastków promieniotwórczych.

Literatura:

S. Cotton – Lanthanides and actinides chemistry – Wiley, 2005

A. Bielański – Chemia nieorganiczna – PWN, 1999

W. Brzyska – Lantanowce i aktynowce – WNT, 1983

+ literatura polecana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student zna zależności pomiędzy fizycznymi i chemicznymi właściwościami omawianych pierwiastków i ich związków chemicznych,

- zna zastosowania omawianych pierwiastków w medycynie

i przemyśle

- umie scharakteryzować radiofarmaceutyki Ra, At, Ac, Tc,

- umie przedstawić chemiczne właściwości aktynowców i sposoby ich wydzielania

Metody i kryteria oceniania:

Test zawierający pytania otwarte i zamknięte (zaliczenie: minimum 50% poprawnych odpowiedzi).

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chotkowski
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)