Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHJCHKESW4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-PRK-CHJR)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość matematyki i fizyki na poziomie A kształcenia tych przedmiotów dla I roku studiów w Wydziale Chemii UW lub na poziomie równoważnym

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cel zajęć: poznanie kwantowej teorii budowy atomów i cząsteczek oraz teoretycznych podstaw spektroskopii molekularnej

Pełny opis:

Postulaty mechaniki kwantowej.

Dokładne rozwiązania równania Schrödingera.

Spin cząstki. Układy identycznych cząstek.

Rozdzielenie ruchu jąder i elektronów.

Przybliżone metody rozwiązywania równania Schrödingera (zasada wariacyjna, rachunek zaburzeń).

Przybliżenie jednoelektronowe, metoda Hartree-Focka (HF) dla atomów wieloelektronowych, struktura elektronowa atomów i układ okresowy.

Termy atomowe (sprzężenie LS, reguły Hunda).

Metoda Hartree-Focka dla cząsteczek dwu- i wieloatomowych. Konstrukcja LCAO-MO w cząsteczkach dwuatomowych. Struktura elektronowa cząsteczek w modelu HF.

Metody uwzględniające korelację elektronową.

Teoria funkcjonału gęstości.

Hiperpowierzchnia energii potencjalnej dla cząsteczek wieloatomowych. Ruch jąder atomowych w cząsteczce wieloatomowej.

Metody obliczania elektronowych stanów wzbudzonych.

Symetria cząsteczek. Termy cząsteczkowe. Klasyfikacja symetrii drgań cząsteczki.

Oddziaływanie molekuł z promieniowaniem elektromagnetycznym. Reguły Francka-Condona.

Literatura:

1 Chemia kwantowa - proste modele https://depot.ceon.pl/handle/123456789/5367

2. wybrane rozdziały z podręcznika: P.W. Atkins Chemia Fizyczna

3. wybrane rozdziały z podręcznika: L. Piela Idee Chemii Kwantowej

Efekty uczenia się:

1. Zrozumienie formalizmu nierelatywistycznej mechaniki kwantowej w zastosowaniu do opisu podstawowych składników otaczającej nas materii

2. Poznanie teorii budowy atomów i cząsteczek oraz metod ich opisu w ramach chemii kwantowej

3. Poznanie podstaw teoretycznych spektroskopii molekularnej

4. Opanowanie podstawowych technik rozwiązywania zadań i problemów z zakresu chemii kwantowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (z możliwością dopytania ustnego w przypadku wyniku egzaminu pisemnego na granicy dwóch ocen). Aby zaliczyć przedmiot, należy uzyskać co najmniej 50% punktów na egzaminie, każde kolejne 10% podwyższa ocenę o pół.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Korona
Prowadzący grup: Tatiana Korona, Marcin Modrzejewski
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=13708
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)