Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia jądrowa i radiacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHJCHJR5
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia jądrowa i radiacyjna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 5-go semestru (S1-PRK-CHJR)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawione są zagadnienia dotyczące współczesnej chemii jądrowej, w tym:

- efekty izotopowe

- energetyka jądrowa

- chemia radiacyjna

- chemia aktynowców i transaktynowców

Do wykładu dołączone są ćwiczenia rachunkowe

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące tematy:

- Izotopy w przyrodzie - występowanie i powstawanie. Naturalne i sztuczne pierwiastki promieniotwórcze.

- Efekty izotopowe

- Wymiana izotopowa

- Chemiczne skutki oddziaływania promieniowania jonizującego z materią - elementy chemii radiacyjnej.

- Aktynowce - otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, porównanie z lantanowcami.

- Transaktynowce - otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne, porównanie z analogami w układzie okresowym. Chemia pojedynczego atomu.

Ćwiczenia rachunkowe obejmują następującą tematykę:

- Wyznaczanie stałych chemicznych i fizycznych z wykorzystaniem pomiarów aktywności

- Uwzględnienie wpływu okresu półrozpadu oraz aktywności właściwej w obliczeniach

- Czystość radiochemiczna/izotopowa

- Wydajność radiacyjna

- Efekty izotopowe strukturalne, termodynamiczne i dynamiczne

- Wymiana izotopowa - stan równowagi, kinetyka

- Kinetyka wymiany izotopowej

- Datowanie izotopowe

Wykład = 30 godzin, ćwiczenia = 30 godzin.

Samodzielne przygotowanie do każdych zajęć (1/2 godziny tygodniowo) = 7,5 godziny

Przygotowanie do egzaminu = 20 godzin

Razem ok. 58 godzin

Literatura:

J. Sobkowski, M. Jelińska-Kazimierczuk, Chemia Jądrowa, Adamantan, 2006

A. Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość, Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, 1998

W. Szymański, Chemia Jądrowa, PWN, 1996

A.J. Brodski, Chemia izotopów, PWN, 1958

J. Sobkowski, Chemia Radiacyjna i Ochrona Radiologiczna, Adamantan, 2009

G. Choppin, J. Rydberg, J.-O. Liljenzin, Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Butterworth-Heinemann, 2001

A. Vértes, S. Nagy, Z. Klencsár, R.G. Lovas, F. Rösch, Handbook of Nuclear Chemistry, Springer, 2011

M. Wolfsberg, W.A. Van Hook, P. Paneth, L.P.N. Rebelo, Isotope Effects: in the Chemical, Geological, and Bio Sciences, Springer, 2009

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student wykazuje się znajomością podstawowych właściwości promieniowania jądrowego i jego oddziaływania z materią. Potrafi opisać użyteczność metod stosujących izotopy i wykazać się umiejętnością oceniania zagrożenia związanego ze stosowaniem promieniowania jonizującego i radionuklidów. Zna podstawy energetyki jądrowej- umie ocenić znaczenie i zagrożenia i dla społeczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Pisemny egzamin końcowy

Ćwiczenia rachunkowe: zaliczenie ćwiczeń rachunkowych składa się z dwóch części, z których obydwie muszą być zaliczone:

- kolokwium końcowe - do zaliczenia konieczne uzyskanie co najmniej 50% punktów

- prace domowe zadawane co tydzień obejmujące materiał omawiany na bieżących zajęciach. Rozwiązane zadanie/zadania należy przekazać prowadzącemu nie później niż do terminu kolejnych zajęć. Dopuszczalne jest pominięcie zadań z dwóch zajęć. Do końcowego zaliczenia prac domowych wymagane jest uzyskanie w sumie co najmniej 50% punktów z wszystkich oddanych prac domowych.

Ocena końcowa z ćwiczeń rachunkowych = kolowkium (waga 0.80) + prace domowe (waga 0.20)

Do końcowego zaliczenia przedmiotu wymagane jest zarówno zaliczenie wykładu jak i ćwiczeń poprzez uzyskanie minimum 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów z egzaminu i minimum 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów z kolokwium

Ocena końcowa:

wykład (waga 0.66) + ćwiczenia (waga 0.34)

Wszystkie oceny są w skali 2-5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Grdeń
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Michał Grdeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Grdeń
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Michał Grdeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)