Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHJCHFC3
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 3-go semestru (S1-PRK-CHJR)
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ciągu semestru student zapozna się z metodologią rozwiązywania problemów rachunkowych w zakresie trzech podstawowych dziedzin Chemii Fizycznej - termodynamiki chemicznej, kinetyki chemicznej oraz elektrochemii

Pełny opis:

Ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej uczą praktycznego zastosowania treści wykładu do rozwiązywania problemów fizykochemicznych.

Program:

1. Wyznaczanie wartości zmian funkcji termodynamicznych związanych ze zmianami parametrów fizycznych układu i/lub zachodzącymi w układzie przemianami fizycznych (fazowymi) bądź reakcjami chemicznymi.

2. Wykorzystanie metod i narzędzi termodynamiki chemicznej w liczeniu równowag chemicznych w układach wieloskładnikowych i wielofazowych.

3. Obliczanie wielkości opisujących właściwości elektrochemiczne roztworów elektrolitów i układów elektrodowych (aktywność jonów, przewodnictwo, potencjał elektrod w stanie równowagi, siła elektromotoryczna ogniw, wykorzystanie danych z pomiarów elektrochemicznych do określenia parametrów układu w stanie równowagi).

4. Obliczania związane z kinetyką reakcji chemicznych (wyznaczanie rzędu reakcji, stałej szybkości reakcji, okresu półtrwania, energii aktywacji).

Literatura:

1. P.W. Atkins in „Chemia Fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami”, PWN 2001

2. L. Sillen i In. „Zbiór zadań z chemii fizycznej”

3. A. Adamson „Zadania z Chemii Fizycznej”, PWN 1978

Efekty uczenia się:

Student samodzielnie rozwiązuje podstawowe problemy rachunkowe z chemii fizycznej w zakresie działów: Termodynamika z termochemią, Równowagi chemiczne, Elektrochemia oraz Kinetyka chemiczna.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwia działowe

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Oracz
Prowadzący grup: Paweł Oracz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Oracz
Prowadzący grup: Paweł Oracz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)