Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-111CHO
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, I rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie z podstawami chemii i podstawami analityki wykorzystywanej w badaniu i ocenie funkcjonowania żywych organizmów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład omawia podstawy chemii ogólnej w powiązaniu ze strukturą i właściwościami materii ważnymi dla życia i zdrowia. Istotne jest poznanie i zrozumienie, że struktura atomowa związków jest powiązana z ich właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz funkcją w żywym organizmie.

Zapoznanie się z podstawami chemii analitycznej i instrumentalnej.

Laboratorium umożliwiają praktyczne zapoznanie się z właściwościami chemicznymi wybranych jonów nieorganicznych i ich identyfikacją w roztworach. Zapoznanie się z wybranymi technikami analitycznymi.

Pełny opis:

Opis tematów poruszanych na WYKŁADZIE :

1. Pierwiastki, atomy, cząstki elementarne, wielkość atomu, energia jonizacji, układ okresowy pierwiastków, chemia jądrowa, stabilne i radioaktywne izotopy.

2. Związki chemiczne i wiązania chemiczne.

3. Reakcje chemiczne: rodzaje reakcji, równowaga chemiczna i stała równowagi, reguła przekory (Le Chateliera), wpływ czynników zewnętrznych na położenie stanu równowagi.

4. Roztwory, mocne i słabe elektrolity, stężenie i aktywność, rozpuszczalność, iloczyn rozpuszczalności, kwasy i zasady, moc kwasów i zasad w wodzie oraz w innych rozpuszczalnikach, miękkie i twarde kwasy, stała dysocjacji, sprzężone pary kwas - zasada, pH, bufory pH i ich znaczenie w biochemii.

5. Kompleksy: ligandy, równowagi kompleksowania i ich znaczenie w biochemii.

6. Reakcje elektrochemiczne i ich znaczenie w biochemii.

7. Przemiany energetyczne w reakcjach chemicznych, szybkość i kierunek reakcji chemicznych, katalizatory, biokatalizatory i ich inhibitory.

8. Podstawy fizykochemiczne i przykłady analizy ilościowej opartej na reakcjach: zobojętniania, redox, czy kompletowania. Wskazanie PK i PR w tych metodach organoleptycznie i instrumentalnie.

9. Chemia analityczna w badaniach materiałów biologicznych i środowiska, podstawy wybranych technik instrumentalnych w powiązaniu z podstawami chemii ogólnej (techniki spektrofotometryczne, spektroskopowe, elektrochemiczne).

10. Podstawy walidacji metod analitycznych, oceny jakości uzyskiwanych wyników i krytyczna ich ocena na bazie: precyzji i dokładności, odtwarzalności i powtarzalności, błędów systematycznych i przypadkowych oraz niepewność analizy chemicznej.

Ćwiczenia:

1.Rodzaje reakcji chemicznych, reakcje wybranych kationów i anionów: eksperymenty, pisanie równań reakcji chemicznych, obliczenia stężeń.

2.Różne rodzaje miareczkowania ( kwas - zasada, kompleksometryczne, redoks): eksperymenty, pisanie równań reakcji chemicznych, obliczenia stechiometryczne.

3.Pomiary pH z użyciem elektrody szklanej.

Literatura:

1. L. Jones, P. Atkins, "Chemia ogólna, cząsteczki, materia, reakcje", PWN, Warszawa,

2. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. R. Crouch, "Podstawy chemii analitycznej", PWN, Warszawa.

3. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa

3. Skrypt dla studentów Wydziału Biologii UW,

4. "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej" pod red. Z. Galusa, PWN, Warszawa, 1994 i nowsze

Efekty uczenia się:

Podstawowa wiedza z chemii ogólnej niezbędna w dalszym cyklu kształcenia, umiejętność wyjaśnienia procesów chemicznych zachodzących w funkcjonowaniu żywych organizmów i środowisku, znajomość podstawowych metod niezbędnych w analizie chemicznej.

Umiejętność łączenia wiedzy z kilku poddziedzin oraz nabranie zdolności dyskusji, wątpienia w wiedzę i wysłuchania opinii innych na dany temat.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

W ostatnim dniu wykładowym odbędzie się dobrowolny egzamin zerowy, składać się będzie z pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych. Studenci, którzy uzyskają powyżej 50% z każdej z części wykładowej uzyskają odpowiednią ocenę, adekwatną do osiągniętych punktów.

Egzamin w sesji jest w formie pisemnej – pytania testowe jednokrotnego wyboru, oraz pytania otwarte (z miejscem do wstawienia krótkiej lub dłuższej wypowiedzi) – typu esej.

Obecność i aktywność premiowana.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krasnodębska-Ostręga, Krzysztof Miecznikowski, Anna Nowicka
Prowadzący grup: Joanna Juhaniewicz-Dębińska, Robert Koncki, Agata Kowalczyk, Barbara Kowalewska, Beata Krasnodębska-Ostręga, Dorota Matyszewska, Michał Michalec, Krzysztof Miecznikowski, Ewa Nazaruk, Anna Nowicka, Iwona Paleska, Ewa Poboży, Piotr Połczyński, Krystyna Pyrzyńska, Anna Ruszczyńska, Łukasz Tymecki, Barbara Wagner, Sylwia Żołądek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krasnodębska-Ostręga, Krzysztof Miecznikowski, Anna Nowicka
Prowadzący grup: Damian Dziubak, Marta Fiedoruk-Pogrebniak, Joanna Juhaniewicz-Dębińska, Robert Koncki, Agata Kowalczyk, Barbara Kowalewska, Beata Krasnodębska-Ostręga, Dorota Matyszewska, Michał Michalec, Krzysztof Miecznikowski, Ewa Nazaruk, Anna Nowicka, Iwona Paleska, Ewa Poboży, Piotr Połczyński, Krystyna Pyrzyńska, Anna Ruszczyńska, Łukasz Tymecki, Barbara Wagner, Sylwia Żołądek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)