Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Środowisko obliczeniowe MATLAB – cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-4`MLAB2
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Środowisko obliczeniowe MATLAB – cz. II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Geofizyka
Fizyka, II stopień; przedmioty z zakresu analizy numerycznej
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Strona przedmiotu: http://www.igf.fuw.edu.pl/ZOI/Matlab/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka
geografia
geologia
informatyka
ochrona środowiska

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie znajomości środowiska programistycznego Matlab i wykorzystanie jej do rozwiązywania zagadnień praktycznych. Kurs stanowi rozszerzenie zajęć MATLAB I. Wymagana znajomość algebry, analizy matematycznej oraz równań różniczkowych. Zalecana znajomość programowania.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu opanowanie środowiska programistycznego Matlab na poziomie zaawansowanym. Kurs MATLAB II bazuje na wiedzy zdobytej w trakcie kursu MATLAB I. Głównym celem zajęć jest zdobycie umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia symulacji komputerowych wybranych zjawisk fizycznych.

Znajomość Matlaba na poziomie zaawansowanym jest przydatna dla studentów nauk matematyczno-przyrodniczych zarówno do prowadzenia eksperymentów komputerowych jak i prezentacji wyników. Pozwala na przeprowadzanie własnych eksperymentów komputerowych, pisane niezależnych aplikacji i budowaniu interfejsu graficznego.

Kurs obejmuje 30 godzin pracy z Matlabem. Każdy z uczestników kursu ma do dyspozycji własny terminal Matlaba. Student pracuje indywidualnie nad zagadnieniem wybranym przez siebie lub zaproponowanym przez prowadzącego zajęcia.

Lista zagadnień proponowanych studentom do opracowania obejmuje miedzy innymi następujące dziedziny:

Operacje wejścia wyjścia – czytanie rożnych formatów danych

Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych

Rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych

Klasteryzacja danych

Generacja liczb losowych

Testowanie hipotez statystycznych

Regresja liniowa i nieliniowa

Optymalizacja – zagadnienia minimalizacyjne

Akwizycja danych pomiarowych

Obiektowy system graficzny

Graficzny interes użytkownika

Kompilator oraz interfejs MEX

Przetwarzanie obrazów

Struktury danych w matlabie

Zajęcia prowadzone są w grupach w języku polskim i angielskim.

Literatura:

1. J. Brzózka, L. Dorobczyński, MATLAB: środowisko obliczeń naukowo-technicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN (2008)

2. R. Pratap, MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów, Wydawnictwo MIKOM (2007)

3. B. Mrozek, Z. Mrozek, MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika, Wydawnictwo Helion (2004)

4. B. Mrozek, Z. Mrozek, MATLAB. Leksykon kieszonkowy, Wydawnictwo Helion (2005)

5. A. Stormy, MATLAB: a practical introduction to programming and problem solving, Elsevier (2009)

6. R. Pratap, Getting Started with MATLAB: A Quick Introduction for Scientists and Engineers, Oxford University Press (2009)

7. A. Gilat, MATLAB: An Introduction with Applications, Wiley (2008)

8. Scott T. Smith MATLAB: advanced GUI development, Dog Ear Publishing (2006)

9. The MathWorks, Inc: Numerical Computing with MATLAB.

10. http://www.mathworks.com/

11. http://www.igf.fuw.edu.pl/ZOI/Matlab/

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student potrafi:

przeprowadza symulacje komputerowe zjawisk fizycznych w środowisku Matlaba,

buduje skrypty oraz funkcje,

rozwiązuje równania różniczkowe,

prezentuje w formie graficznej wyniki obliczeń,

tworzy interface graficzny,

posługuje się złożonymi strukturami danych,

wykorzystuje programowanie zorientowane obiektowo.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Dopuszczalne są 3 nieobecności w czasie semestru. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pracy na zajęciach, zadań domowych oraz projektu końcowego. Lista problemów zostanie przekazana studentom miesiąc przez ostatnimi zajęciami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Markowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Markowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)