Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Środowisko obliczeniowe MATLAB – cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-4`MLAB1
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Środowisko obliczeniowe MATLAB – cz. I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Geofizyka
Fizyka, II stopień; przedmioty z zakresu analizy numerycznej
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Strona przedmiotu: http://www.igf.fuw.edu.pl/ZOI/Matlab/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka
geografia
geologia
informatyka
ochrona środowiska

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu opanowanie środowiska programistycznego Matlab na poziomie podstawowym, umożliwiającym korzystanie z wbudowanych funkcji Matlaba, oraz tworzenie prostych funkcji i skryptów na własny użytek.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu opanowanie środowiska programistycznego Matlab na poziomie podstawowym, umożliwiającym korzystanie z wbudowanych funkcji Matlaba, oraz tworzenie prostych funkcji i skryptów. Zdobyta wiedza pozwoli na opracowanie wyników eksperymentalnych oraz wizualizację danych.

Zagadnienia poruszane w czasie kursu Matlab I:

1. Opis środowiska Matlaba,

2. Operacje algebraiczne na wektorach i macierzach,

3. Wizualizacja danych, wykresy 2 i 3 wymiarowe,

4. Rozwiązywanie układów równań liniowych,

5. Interpolacja i aproksymacja funkcji,

6. Podstawy programowania: skrypty i funkcje,

7. Podstawy statystyki w Matlabie,

8. Rekurencja.

Znajomość Matlaba na poziomie podstawowym jest przydatna dla studentów nauk matematyczno-przyrodniczych i społecznych do przetwarzania i wizualizacji danych. Stanowi też wstęp do bardziej zaawansowanych technik takich jak symulacje zjawisk czy rozwiązywanie równań różniczkowych.

Kurs obejmuje 15 godzin pracy z Matlabem. Każdy z uczestników kursu ma do dyspozycji własny terminal Matlaba. Każde zajęcia składają się z krótkiego wprowadzenia teoretycznego oraz serii ćwiczeń.

Zajęcia prowadzone są w grupach w języku polskim i angielskim.

Literatura:

1. J. Brzózka, L. Dorobczyński, MATLAB: środowisko obliczeń naukowo-technicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN (2008)

2. R. Pratap, MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów, Wydawnictwo MIKOM (2007)

3. B. Mrozek, Z. Mrozek, MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika, Wydawnictwo Helion (2004)

4. B. Mrozek, Z. Mrozek, MATLAB. Leksykon kieszonkowy, Wydawnictwo Helion (2005)

5. A. Stormy, MATLAB: a practical introduction to programming and problem solving, Elsevier (2009)

6. R. Pratap, Getting Started with MATLAB: A Quick Introduction for Scientists and Engineers, Oxford University Press (2009)

7. A. Gilat, MATLAB: An Introduction with Applications, Wiley (2008)

8. The MathWorks, Inc: Numerical Computing with MATLAB.

9. http://www.mathworks.com/

10. http://www.igf.fuw.edu.pl/ZOI/Matlab/

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student potrafi:

znajduje i wykorzystuje informacje o podstawowych funkcjach Matlaba,

przeprowadza podstawowe obliczenia w środowisku Matlaba,

buduje skrypty oraz funkcje,

stosuje i porównuje różne podstawowe techniki programistyczne,

prezentuje w formie graficznej wyniki obliczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Dopuszczalne są 3 nieobecności w czasie semestru. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pracy na zajęciach, zadań domowych oraz serii końcowej zadań przekazanych studentom dwa tygodnie przez ostatnimi zajęciami. Studenci są zobowiązani do przesłania rozwiązań wszystkich prac przekazanych przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Markowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Markowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)