Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z ekono- i socjofizyki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-5sESF2
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium z ekono- i socjofizyki II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: http://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=43
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

W ramach tego interdyscyplinarnego i wielokierunkowego seminarium, stanowiącego w istocie rzeczy kontynuację seminarium o tej samej nazwie z poprzedniego semestru, studenci (a także doktoranci) nabywają, oczywiście w interakcji z innymi uczestnikami seminarium, umiejętności oraz wiedzę charakterystyczne dla tej interdyscyplinarnej (wielokierunkowej) specjalności ekonofizycznej. Wystarczającym punktem wyjścia (uczestnictwa w seminarium) są te umiejętności oraz wiedza ogólna, jakie nabył uczestnik seminarium w dotychczasowym toku studiów. Dalsze nabywanie nowych, specjalistycznych umiejętności ma miejsce m.in. na tym właśnie seminarium.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny, wielokierunkowy i przeglądowy obrazując jak w różnych ośrodkach akademickich i badawczych metody stosowane w fizyce bądź pokrewne są wykorzystywane w takich dziedzinach jak ekonomia i socjologia. Seminarium jest obowiązkowe dla studentów specjalności Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka).

Pełny opis:

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny i przeglądowy pokazując jak w różnych ośrodkach akademickich i badawczych metody stosowane w fizyce bądź pokrewne są wykorzystywane w takich dziedzinach jak ekonomia i socjologia. Uczestnikami seminarium są nie tylko młodzi naukowcy doktoranci i studenci ale także doświadczeni badacze. Seminarium jest prowadzone w trybie stacjonarnym ale wiele pomocniczych i inspirujących materiałów, odnośników literaturowych i linków można znaleźć na stronach Sekcji Polskiego Towarzystwa Fizycznego `Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych' (FENS) pod adresem podanym w poniższym paragrafie.

Tematyki Seminarium z Ekono- i Socjofizyki są dobrze odzwierciedlane przez te jakie były prezentowane na kolejnych sympozjach polskiego środowiska ekono- i socjofizyków (patrz adres internetowy:

http://science24.com/event/fens2015/

a tam odpowiednie linki).

Do zaliczenia seminarium wymagana jest obecność na referatach, udział w dyskusjach oraz wygłoszenie własnego referatu, przy czym wymagana jest tutaj przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego.

Literatura:

1) Publikacje rekomendowane przez poszczególnych prelegentów.

2) Prezentacje zamieszczone pod wspomnianym w poprzedniej sekcji adresem internetowym: http://science24.com/event/fens2015/

wraz z odpowiednimi linkami.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu seminarium student uzyskuje następujące efekty w zakresie kształcenia.

WIEDZA

1) uzyskuje wiedzę umożliwiającą poznanie i przedyskutowanie koncepcji, metodologii, teorii, modeli, metod i technik, przede wszystkim o charakterze interdyscyplinarnym, stosowanych w szeroko rozumianej fizyce a także w ekonomii i socjologii do badania przede wszystkim układów złożonych.

2) uzyskuje wiedzę pozwalającą analizować różnorodne dane empiryczne jakimi operuje się we wspomnianych dziedzinach.

UMIEJĘTNOŚCI

Chodzi w tym kontekście o zdobycie umiejętności czytania publikacji naukowych pozwalającej, przede wszystkim, na:

1) umiejętność szybkiego wydobywania z nich istoty rzeczy

2) umiejętność sukcesywnego pogłębianie (w miarę potrzeb) rozumienia zawartych w nich treści

3) umiejętność optymalnego wykorzystywania źródeł rekomendowanych w publikacjach

4) umiejętność publicznego i kuluarowego przekazywania zawartych w nich zagadnień i rozwiązań przedstawianych problemów

5) umiejętność uczestniczenia w dyskusjach naukowych a w tym zwłaszcza umiejętności możliwie prostego i jasnego sposobu przedstawiania (formułowania) własnych i cudzych myśli

6) umiejętność dostrzegania zjawisk i procesów ekonomicznych i socjologicznych

7) umiejętność samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów naukowych

8) pogłębione rozumienie istoty pracy w zespołach interdyscyplinarnych.

POSTAWY

1) Docenia wagę dogłębnego i wszechstronnego zrozumienia problemu przy wyciąganiu wniosków i podejmowaniu decyzji.

To wszystko odpowiada następującym efektom w zakresie kształcenia (patrz Informator o studiach pod adresem http://www.fuw.edu.pl/ ):

1) wiedzy: KW01 - KW06,

2) umiejętności: KU05 - KU09,

3) kompetencji: K04, K05.

PRZEWIDYWANY NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h - 1.0 ECTS,

- przygotowanie własnego referatu: 25h - 1.0 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz wygłoszenie referatu. Przedmiotem referatu jest publikacja rekomendowana przez opiekunów seminarium. Ponadto, przy dokonywaniu oceny brana jest pod uwagę aktywność uczestnika seminarium. Wreszcie, przed wystawieniem oceny zaliczającej seminarium opiekunowie seminarium rozstrzygają w jakim stopniu uczestnik seminarium nabył wiedzę, umiejętności i kompetencje określone powyżej (w rozdz. pt.: "Efekty kształcenia").

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gubiec
Prowadzący grup: Tomasz Gubiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gubiec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)