Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z ekono- i socjofizyki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-5sESF1
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium z ekono- i socjofizyki I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: http://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=43
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

W ramach tego interdyscyplinarnego i wielokierunkowego seminarium studenci (a także doktoranci) nabywają, oczywiście w interakcji z innymi uczestnikami seminarium, umiejętności oraz wiedzę charakterystyczne dla tej interdyscyplinarnej (wielokierunkowej) specjalności ekonofizycznej. Wystarczającym punktem wyjścia (uczestnictwa w seminarium) są te umiejętności oraz wiedza ogólna, jakie nabył uczestnik seminarium w dotychczasowym toku studiów. Dalsze nabywanie nowych, specjalistycznych umiejętności ma miejsce m.in. na tym właśnie seminarium.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny, wielokierunkowy i przeglądowy obrazując jak w różnych ośrodkach akademickich i badawczych metody stosowane w fizyce bądź pokrewne są wykorzystywane w takich dziedzinach jak ekonomia i socjologia. Seminarium jest obowiązkowe dla studentów specjalności Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka). Wszystkie prezentacje seminaryjne są zamieszczane w archiwum na podanej powyżej stronie WWW.

Pełny opis:

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny i przeglądowy pokazując jak w różnych ośrodkach akademickich i badawczych metody stosowane w fizyce bądź pokrewne są wykorzystywane w takich dziedzinach jak ekonomia i socjologia. Seminarium to jest komplementarne do analogicznego proseminarium gdyż jego referentami są nie tylko młodzi naukowcy doktoranci i studenci ale także doświadczeni badacze. Seminarium jest prowadzone w trybie stacjonarnym ale wszelkie materiały pomocnicze, odnośniki literaturowe i linki zamieszczono na uniwersyteckiej platformie e-learningowej, która umożliwia np. uczestnictwo w forach dyskusyjnych dotyczących referatów (patrz poniżej).

Przykładowe tematyki zarówno seminarium jak też komplementarnego do niego proseminarium z ekono- i socjofizyki wraz z prezentacjami zamieszczono na platformie e-learningowej ('moodle', zarządzanej przez COME UW) pod adresem podanym powyżej w katalogach pn.: "Seminarium i proseminarium z ekono- i socjofizyki rok akademicki 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12"; wymagany jest klucz dostępu (hasło): multimediasesf

Do zaliczenia seminarium wymagana jest obecność na referatach, udział w dyskusjach oraz wygłoszenie własnego referatu, przy czym wymagana jest tutaj przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego.

Literatura:

1) Prezentacje znajdujące się we wspomnianych powyżej katalogach.

2) Publikacje rekomendowane przez poszczególnych prelegentów.

Efekty uczenia się:

Poznanie i przedyskutowanie koncepcji, teorii, modeli, metod i technik, przede wszystkim o charakterze interdyscyplinarnym, stosowanych w szeroko rozumianej fizyce a także w ekonomii i socjologii do badania przede wszystkim układów złożonych. Ponadto, rozwijanie umiejętności analizy różnorodnych danych empirycznych jakimi operuje się we wspomnianych dziedzinach. Chodzi w tym kontekście o zdobycie umiejętności czytania publikacji naukowych pozwalającej, przede wszystkim, na:

1) szybkie wydobywanie z nich istoty rzeczy

2) sukcesywne pogłębianie (w miarę potrzeb) rozumienia zawartych w nich treści

3) zdolność optymalnego wykorzystywania źródeł rekomendowanych w publikacjach

4) zdolność kuluarowego i publicznego przekazywania zawartych w nich zagadnień i rozwiązań przedstawianych problemów

5) nabywanie umiejętności uczestniczenia w dyskusjach naukowych a w tym zwłaszcza umiejętności możliwie prostego i jasnego sposobu przedstawiania (formułowania) własnych i cudzych myśli

6) umiejętność dostrzegania zjawisk i procesów ekonomicznych i socjologicznych

7) nabywanie umiejętności samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów naukowych

8) pogłębione rozumienie istoty pracy w zespołach interdyscyplinarnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach (które mają charakter roczny) oraz wygłoszenie jednego referatu. Przedmiotem referatu jest publikacja rekomendowana przez opiekuna seminarium. Ponadto, przy dokonywaniu oceny brana jest pod uwagę aktywność uczestnika seminarium. Wreszcie, przed wystawieniem oceny zaliczającej seminarium opiekun seminarium rozstrzyga w jakim stopniu uczestnik seminarium nabył umiejętności określone powyżej (w rozdz. pt.: "Efekty uczenia").

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gubiec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)