Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty z dozymetrii i ochrony radiologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-WDOR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z dozymetrii i ochrony radiologicznej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Fizyka reaktorów jądrowych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z teoretyczna oraz praktyczną wiedzą dotyczącą dozymetrii i ochrony radiologicznej, poznania budowy i zasady działania przyrządów dozymetrycznych, a także prowadzenia pomiarów dozymetrycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie wykonanie 3 ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem różnych przyrządów dozymetrycznych. Całość zostanie poprzedzona wykładem wprowadzającym, gdzie przedstawione będą podstawowe zagadnienia związane z dozymetrią i ochrona radiologiczną oraz ich prawne aspekty.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie wykonanie 3 ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem różnych przyrządów dozymetrycznych. Całość zostanie poprzedzona wykładem wprowadzającym, gdzie przedstawione będą podstawowe zagadnienia związane z dozymetrią i ochrona radiologiczną oraz ich prawne aspekty.

Ćwiczenia praktyczne będą obejmowały:

naukę posługiwania się podstawowymi przyrządami dozymetrycznymi wykorzystywanymi w ochronie radiologicznej i przy pomiarach dawek i aktywności w zakładach medycyny nuklearnej i zakładach radioterapii (np. radiometry EKO-C, Canberra Colibri TTC)

dobór przyrządu radiometrycznego w zależności od mierzonego rodzaju promieniowania;

identyfikacja mierzonego promieniowania;

pomiar mocy dawki;

wykreślanie izodoz;

pomiar widm promieniowania;

pomiar osłabienia promieniowania przez przesłony;

pomiar aktywności.

Literatura:

Materiały do ćwiczeń oraz do wykładu.

Dodatkowa literatura zostanie podana w czasie wykładu wprowadzającego.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe wielkości fizyczne stosowane w dozymetrii i ochronie radiologicznej. Zna podstawowe zasady bezpiecznej pracy z materiałami radioaktywnymi.

Student potrafi wykorzystać różne przyrządy dozymetryczne w badaniu skażeń promieniotwórczych i ochronie radiologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- uzyskanie min. 50% punktów z testu teoretycznego,

- zaliczeniu 3 zadań praktycznych wykonywanych na Pracowni Ochrony Radiologicznej .

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)