Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Quantum Mechanics 3/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-QM32
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Quantum Mechanics 3/2
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Student opanował materiał przedmiotów: Mechanika Klasyczna, Mechanika Kwantowa I i Elektrodynamika.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony współczesnym aspektom Mechaniki Kwantowej.

Pełny opis:

- Pojęcie "qubitu" w mechanice kwantowej

- Ewolucja kwantowa

- Bramki kwantowe i stany splątane

- Obliczenia kwantowe

- Kodowanie w stanach kwantowych

- Formalizm operatora gęstości

- Faza Berry'ego

- Sformułowanie mechaniki kwantowej w przestrzeni fazowej

- Hydrodynamiczne sformułowanie mechaniki kwantowej i stany wirowe

- Sformułowanie mechaniki kwantowej przez całki po trajektoriach

- Kwantowanie pola elektromagnetycznego

- Grafen jako prototyp do badania zjawisk elektrodynamiki kwantowej

- Wprowadzenie do relatywistycznej mechaniki kwantowej

Literatura:

Podręczniki:

Białynicki-Birula, Cieplak, Kamiński, Teoria Kwantów: Mechanika Falowa

Feynman, Hibbs, Quantum Mechanics and Path Integrals

Le Bellac, A Short Introduction to Quantum Information and Quantum Computation

Mermin, Quantum Computer Science

Schumacher, Westmoreland, Quantum Processes Systems & Information

Literatura współczesna, artykuły naukowe i przeglądowe.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawy współczesnej mechaniki kwantowej. Student potrafi wykonywać proste obliczenia, stosując adekwatne metody mechaniki kwantowej. Student rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi podstawowymi w wybranym obszarze nauk fizycznych, w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy. Student jest gotów do samodzielnego przyswajania wiedzy związanej ze współczesną mechaniką kwantową.

Metody i kryteria oceniania:

- Przedmiot kończy się egzaminem ustnym.

- Przed przystąpieniem do egzaminu ustnego wystawiona jest wstępna propozycja oceny na podstawie zadań domowych.

- Każde obowiązkowe zadanie domowe oceniane jest w skali 0-1. Suma punktacji ze wszystkich zadań (x) normowana jest do 1 i wystawiona jest wstępna ocena według skali:

x > 0.8 => 4

0.8 >= x > 0.7 => 3+

0.7 >= x > 0.5 => 3

0.5 >= x => 2.

- Student przystępuje do egzaminu ustnego, jeśli zaproponowana ocena jest niesatysfakcjonująca. Na egzaminie ustnym można poprawić lub pogorszyć ocenę o nie więcej niż o jeden poziom.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krajewska
Prowadzący grup: Katarzyna Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)