Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-GEOL Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Przedmioty obowiązkowe na II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia
Wykłady ilustrowane pokazami eksperymentów fizycznych
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~twardows/geo/
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Matematyka (elementy rachunku różniczkowego i całkowego)

Znajomość matematyki na poziomie wykładu dla studentów geologii po I roku studiów

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład z fizyki dla geologów

Pełny opis:

Program:

1. Geologia a fizyka

2. Pomiar jako źródło wiedzy o otaczającym świecie

Mechanika (12 godz.)

3. Skalarne i wektorowe wielkości fizyczne

4. Opis ruchu

5. Równania ruchu Newtona

zasada zachowania pędu

6. Grawitacja

7. Praca i energia

zasada zachowania energii

8. Elementy mechaniki relatywistycznej

10. Mechanika ciał stałych i płynów

Termodynamika (8 godz.)

11. Równowaga termodynamiczna i zerowa zasada termodynamiki

12. Temperatura i jej pomiar

13. Ciepło i jego przepływ

14. I zasada termodynamiki

15. Kinetyczna teoria gazów

16. II zasada termodynamiki i entropia

17. Przejścia fazowe

Elektryczność i magnetyzm (14 godz.)

18. Ładunki elektryczne i prawo Coulomba

19. Pole elektryczne

20. Elektryczna energia potencjalna

21. Prąd elektryczny

22. Pole magnetyczne

23. Źródła pola magnetycznego

24. Indukcja elektromagnetyczna

25. Pole magnetyczne w materii

26. Magnetyzm Ziemi

Fale (10 godz.)

27. Fale mechaniczne

28. Równanie falowe

29. Interferencja fal

30. Fale akustyczne

31. Fale elektromagnetyczne i światło

32. Rozchodzenie się fal w ośrodku materialnym

33. Dyfrakcja fal

dyfrakcja na kryształach

34. Polaryzacja fal

Podstawy mechaniki kwantowej (8 godz.)

35. Kłopoty fizyki klasycznej

36. Funkcja stanu

37. Równanie Schrodingera

38. Atom wodoru

39. Układ okresowy pierwiastków

40. Wiązania chemiczne

Fizyka jądrowa (5 godz.)

41. Siły jądrowe

42. Energia jądrowa

43. Modele jądra atomowego

44. Rozpad jądra atomowego

45. Reakcje jądrowe

46. Budowa materii - cząstki elementarne i oddziaływania fundamentalne

47. Historia wszechświata

Literatura:

P. Hewitt, "Fizyka wokół nas"

R. Resnick, D. Halliday, "Fizyka ", tom 1 i 2

J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2.

Notatki z wykładu dostarczane przez wykładowcę

Zadania domowe

Zadania z rozwiązaniami

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu wykładu student rozpoznaje podstawowe zjawiska fizyczne, analizuje je w oparciu o prawa fizyki oraz wyjaśnia ich przebieg. W szczególności dotyczy to analizy procesów geologicznych oraz zjawisk zachodzących w matreii geologicznej (kryształy, skały, ciecze i gazy).

K_W01 zna budowę atomu i prostych cząsteczek oraz zależności pomiędzy fizycznymi i chemicznymi właściwościami pierwiastków i związków chemicznych, składem chemicznym i strukturą związku

K_W03 rozpoznaje podstawowe zjawiska fizyczne, analizuje je w oparciu o prawa fizyki oraz wyjaśnia ich przebieg w nawiązaniu do procesów geologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczania zajęć:

Obecność na wykładzie + 4 kolokwia

W trakcie semestru odbędą się cztery sprawdziany (każdy sprawdzian będzie trwać 45 minut). Z

jednego sprawdzianu można zdobyć maksymalnie 16 punktów zaliczeniowych.

Student zalicza zajęcia, jeśli suma punktów ze sprawdzianów wynosi co najmniej 32 oraz ma nie więcej

niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności na wykładzie.

Ocena w terminie 0

Osoba, która zdobędzie co najmniej 63 punkty ze sprawdzianów, może otrzymać ocenę celującą (5!) bez przystępowania do egzaminu.

Osoba, która zdobędzie co najmniej 60 punktów ze sprawdzianów, może otrzymać ocenę bardzo dobrą (5) bez przystępowania do egzaminu.

Termin 1 – Egzamin lub kolokwium poprawkowe

Zaliczenie zajęć jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu.

Z egzaminu można zdobyć maksymalnie 64 zwykłe punkty oraz 4 punkty dodatkowe za trudniejsze zadanie.

Warunkiem otrzymania w terminie 1 oceny pozytywnej przez osobę, która zaliczyła zajęcia, ale uzyskała mniej niż 60 punktów zaliczeniowych, jest uzyskanie przynajmniej 32 punktów z egzaminu.

Ocena końcowa w terminie 1 zależy od sumy punktów zaliczeniowych oraz punktów uzyskanych na egzaminie.

Egzamin w terminie 1 może być potraktowany jako kolokwium poprawkowe, umożliwiające zaliczenie zajęć w przypadku studenta, który nie zaliczył zajęć tylko ze względu na zbyt niską liczbę punktów zaliczeniowych. Do zaliczenia zajęć wymagane jest uzyskanie na kolokwium poprawkowym przynajmniej 32 punktów. Wcześniej zdobyte punkty nie liczą się w dalszej klasyfikacji. Studentowi, po zaliczeniu zajęć w ten sposób, przysługuje tylko jeden termin egzaminacyjny ­ w sesji poprawkowej.

Termin 2 - Egzamin poprawkowy

Zaliczenie zajęć jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Z egzaminu poprawkowego można zdobyć maksymalnie 64 zwykłe punkty oraz 4 punkty dodatkowe za trudniejsze zadanie.

Warunkiem otrzymania w terminie 2 oceny pozytywnej przez osobę, która zaliczyła zajęcia, jest uzyskanie przynajmniej 32 punktów z egzaminu w terminie 2.

Ocena końcowa w terminie 2 zależy tylko od punktów uzyskanych na egzaminie w terminie 2.

Przypadki losowe rozpatrywane są indywidualnie.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski, Andrzej Twardowski, Jakub Wiśniewski
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski, Andrzej Twardowski, Jakub Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski, Andrzej Twardowski, Jakub Wiśniewski
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski, Andrzej Twardowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.