Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie układów FPGA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-6`FPGA
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie układów FPGA
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~pablo/fpga
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Od uczestników wymagana jest umiejętność analizy funkcjonowania układu bramek logicznych i tworzenia układów cyfrowych realizujących zadane funkcje. Uczestnicy powinni mieć doświadczenie w tworzeniu programów komputerowych (w dowolnym języku). W czasie zajęć uczestnicy będą tworzyć oprogramowanie w językach Python (w podstawowym zakresie), C, C++ oraz w środowisku systemu Linux.

Skrócony opis:

Kurs programowania układów FPGA w językach opisu sprzętu VHDL i System Verilog.

Zajęcia odbywają się w sali B1.01

Pełny opis:

Celem zajęć jest nauka projektowania cyfrowych układów elektronicznych z wykorzystaniem języków VHDL i System Verilog oraz implementacji w programowalnych układach FPGA. Podczas projektowania układów będziemy korzystać m.in. z gotowych elementów sprzętowych (ang. IP cores) oraz integrować układy z systemami mikroprocesorowymi w oparciu o procesory syntezowane i rzeczywiste, z wykorzystaniem systemów operacyjnych takich jak Linux.

W drugim semestrze studenci zgłaszają opracowane przez siebie projekty wykorzystujące FPGA wraz z kosztorysem i harmonogramem. Po omówieniu wszystkich projektów, w porozumieniu z prowadzącym, studenci realizują wspólnie wybrane projekty.

Uczestnicy muszą zarejestrować się na przedmiot w systemie USOS w ramach limitu miejsc.

Literatura:

Mark Zwoliński, „Digital System Design with System Verilog”, Prentice-Hall, 2010

Peter J. Ashenden, „The Designer's Guide to VHDL”, Morgan Kaufmann Publishers, 2008

James K. Peckol, „Embedded Systems: A Contemporary Design Tool”, Wiley, 2008

Volnei A. Pedroni, „Circuit Design with VHDL”, The MIT Press, 2004

Mark Zwoliński, „Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL”, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002

Józef Kalisz, „Język VHDL w praktyce”, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- opisać układ elektroniczny w językach opisu sprzętu VHDL i System Verilog,

- zintegrować zaprojektowany układ elektroniczny z układem mikroprocesorowym (z wykorzystaniem zsyntezowanego lub rzeczywistego procesora),

- zaimplementować projekt w rzeczywistym układzie FPGA,

- sprawdzić poprawność implementacji,

- przygotować projekt układu wraz z kosztorysem i harmonogramem realizacji projektu,

- współpracować w grupie, wykonując przydzieloną mu część zadań przy realizacji wybranego studenckiego projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie wyników testu oraz wykonania projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Klimczewski
Prowadzący grup: Paweł Klimczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)