Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium fizyki biomedycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4sSFB
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium fizyki biomedycznej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
ZFBM, II stopień; Fizyka medyczna
ZFBM, II stopień; Neuroinformatyka
Strona przedmiotu: http://zfbweb.zfb.fuw.edu.pl/index.php/events/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy w zakresie fizyki biomedycznej.

Skrócony opis:

Seminarium obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z fizyką medyczną i neuroinformatyką.

Pełny opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów ze współczesnymi trendami i osiągnięciami na polu fizyki biomedycznej, dotyczącymi zarówno problemów naukowych, jak również praktycznych zastosowań w medycynie. Na seminarium uczęszczają studenci specjalności Fizyki Medycznej i Neuroinformatyki, pracownicy Zakładu Fizyki Biomedycznej oraz zaproszeni goście z innych instytucji, zainteresowani omawianymi problemami. Czasami zapraszani są zagraniczni naukowcy i wówczas seminarium odbywa się w języku angielskim. Problemy najczęściej omawiane:

* zastosowanie technik fizycznych np.: laserów, ultradźwięków, promieniowania jonizującego, pól elektromagnetycznych w diagnostyce i terapii

* analiza sygnałów w medycynie i biologii ze szczególnym uwzględnieniem analizy czynności elektrycznej mózgu: elektroencefalogramu, lokalnych potencjałów polowych, potencjałów wywołanych, również elektrokardiogramu, elektromiogramu, emisji otoakustycznych i innych

* modelowanie procesów biologicznych, w szczególności dynamiczne modele aktywności populacji neuronowych, sieci neuropodobne

* różne zagadnienia związane z szeroko pojętą Fizyką Biomedyczną.

Literatura:

Publikacje podawane przez poszczególnych prelegentów.

Efekty uczenia się:

Zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami nauk biomedycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności i aktywności:

Nieobecności Ocena

1-2 bardzo dobry

3-4 dobry+

5 dobry

6 dostateczny+

7 dostateczny

poniżej 7 niedostateczny

Za aktywność ocena może być podwyższona o 0,5 stopnia.

Doktoranci - ocena na podstawie obecności

Obecność powyżej 50% zapewnia ocenę bardzo dobrą.

Za aktywność ocena może być podwyższona na ocenę celującą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Brzozowska, Piotr Suffczyński
Prowadzący grup: Beata Brzozowska, Piotr Suffczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Brzozowska, Piotr Suffczyński
Prowadzący grup: Adrianna Tartas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Brzozowska, Piotr Suffczyński
Prowadzący grup: Piotr Suffczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)