Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium licencjackie (dla ZFBM-FM i NI)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BN25
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie (dla ZFBM-FM i NI)
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla III roku
ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla III roku
Strona przedmiotu: https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/Proseminarium_licencjackie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

LaTeX, podstawy prezentacji naukowej, pisanie prac naukowych

Pełny opis:

Wprowadzenie do LaTeXa, wyszukiwania i cytowania literatury naukowej, zasad pisania i oceny pracy licencjackiej, reguł współautorstwa publikacji naukowych i zasad prezentacji naukowej pod kątem prezentacji na obronie licencjatu. Przypomnienie zasad ochrony własności intelektualnej i pojęcia plagiatu

Literatura:

https://www.fuw.edu.pl/prace-dyplomowe.html

https://apd.uw.edu.pl/documents/page/prace_licencjackie_i_magisterskie/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

https://scholar.google.pl

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083

https://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4040/M.2017.80.U.68.pdf

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html

Efekty uczenia się:

Umiejętność prezentacji wyników naukowych na żywo, podstawowe umiejętności pisania prac naukowych w kontekście pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Elementy wymagane dla uzyskania oceny końcowej:

1. Wysłanie na emai Prowdzącego, z cc. do Promotora, w liście z tematem "szkic pracy licencjackiej na proseminarium [imię nazwisko]", gdzie [imię nazwisko] zastępujemy własnym imieniem i nazwiskiem, szkicu pracy licencjackiej (PDF wygenerowany z latexa), zawierającego co najmniej:

- stronę tytułową i tytuł angielski

- przykładowy rozdział, podrozdział i jedno dowolne równanie z numerem i odniesieniem do tego numeru w tekście

- przynajmniej trzy kompletne i poprawne cytowania prac związanych z tematyką

przynajmniej jedną ilustrację z podpisem (caption{}) i odniesienie w tekście do tej ilustracji (label{} / ref{})

- przynajmniej jedną tabelę z podpisem (caption{}) i odniesienie w tekście do tej tabeli (label{} / ref{})

- jak najwięcej elementów pracy, które spisywać można przed uzyskaniem ostatecznych wyników, czyli Wstęp, Cel pracy, częściowo Metody, Dane doświadczalne itp., zależnie od specyfiki wybranego tematu. W tej części oczekujemy również zaangażowania Promotorów. Zawartość merytoryczna ani objętość przedstawionej "próbki" nie będą wpływać na ocenę, pod warunkiem zawarcia elementów wymaganych w poprzednich punktach.

2. Prezentacja "główne tezy pracy licencjackiej", przygotowana pod kątem egzaminu licencjackiego i _przedstawiona_w_czasie_zajęć_. O terminie prezentacji będzie powiadamiany promotor (zapraszamy). Zawartość merytoryczna, podobnie jak w poprzednim punkcie, nie musi być kompletna --- ocenie będą podlegać:

- jasność wywodu

- opanowanie techniki prezentacji

- utrzymywanie więzów czasowych

- opanowanie technologii (antycypacja "problemów z formatami i podłączaniem")

3. Obecności.

W punktach 1. i 2. nie będzie bezpośrednio oceniana zawartość merytoryczna ani też nie będzie weryfikowana poprawność przedstawianych tez --- tylko forma, dlatego oceny z przedmiotu nie należy traktować jako estymaty oczekiwanej oceny z pracy i egzaminu.

Praktyki zawodowe:

--

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Durka
Prowadzący grup: Piotr Durka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)