Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia ochrony radiologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BF17
Kod Erasmus / ISCED: 13.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia ochrony radiologicznej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla III roku
Strona przedmiotu: http://www.slcj.uw.edu.pl/~agniecha/por/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem Pracowni Ochrony Radiologicznej jest nauka posługiwania się przyrządami dozymetrycznymi i ich zastosowaniem w pomiarach skażeń radiacyjnych i ochronie radiologicznej.

Pracownia będzie uzupełnieniem teoretycznej wiedzy dotyczącej budowy i zasady działania przyrządów dozymetrycznych, a także prowadzenia pomiarów dozymetrycznych, którą to wiedzę studenci zdobędą na wykładach i ćwiczeniach "Ochrona Radiologiczna 1" i "Ochrona Radiologiczna 2".

Pełny opis:

Pracownia obejmuje 30h zajęć, z czego 20h to praktyczne pomiary z wykorzystaniem przyrządów dozymetrycznych (podzielone na 5 bloków po 4h godziny zajęć), a 10h przeznaczone jest na opracowanie zebranych wyników i przygotowanie pisemnego raportu z wykonanych ćwiczeń.

Ćwiczenia będą obejmowały:

naukę posługiwania się podstawowymi przyrządami dozymetrycznymi wykorzystywanymi w ochronie radiologicznej i przy pomiarach dawek i aktywności w zakładach medycyny nuklearnej i zakładach radioterapii (np. radiometry EKO-C, Canberra Colibri TTC, dozymetr medyczny to UNIDOS E webline);

dobór przyrządu radiometrycznego w zależności od mierzonego rodzaju promieniowania;

identyfikacja mierzonego promieniowania;

pomiar mocy dawki;

wykreślanie izodoz;

pomiar widm promieniowania;

pomiar osłabienia promieniowania przez przesłony;

pomiar aktywności.

Literatura:

Materiały do ćwiczeń

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

student umie posługiwać się przyrządami dozymetrycznymi;

student umie wykorzystać przyrządy dozymetryczne w badaniu skażeń promieniotwórczych i ochronie radiologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z pracowni możliwe jest po zaliczeniu (zdobyciu pozytywnej oceny) z 5 zadań praktycznych wykonywanych na Pracowni Ochrony Radiologicznej oraz uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Korgul
Prowadzący grup: Martyna Araszkiewicz, Patrycja Chuchała, Zenon Janas, Patrycja Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)