Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia biofizyki dla zaawansowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BB22
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia biofizyki dla zaawansowanych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wymagania (zaliczenie przedmiotów):

Pracownia podstaw biofizyki

Fizyka I, II, III,

Matematyka I, II, III,

Analiza niepewności pomiarowych,

Pracownia wstępna dla biofizyków,

Mechanika klasyczna,

Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych,

Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych,

Wstęp do mikrobiologii i biologii molekularnej,

Chemia organiczna i bioorganiczna,

Pracownia chemii,

Metody biofizyki molekularnej


Pracownia biofizyki dla zaawansowanych dla specjalności Biofizyka molekularna ma na celu pogłębienie znajomości wybranych nowoczesnych metod eksperymentalnych stosowanych w biofizyce molekularnej, których podstawy teoretyczne zostały omówione na wykładach w poprzednich latach studiów (np. „Spektroskopia molekularna” czy „Metody biofizyki molekularnej”). Studenci mieli okazję zapoznania się z większością tych metod podczas wykonywania ćwiczeń w ramach Pracowni podstaw biofizyki, a także częściowo w ramach Pracowni chemii i Pracowni biologii molekularnej, jednak nie mieli okazji wykonania dłuższych ćwiczeń z wykorzystaniem tych metod. Ćwiczenia składające się na program Pracowni biofizyki dla zaawansowanych dają studentom dużo swobody w wykonywaniu eksperymentów, aby nauczyć ich samodzielności w wykorzystywaniu prezentowanej metody badawczej.

Zajęcia tej pracowni ograniczone są do pierwszych 7 tygodni semestru, przy czym pierwszy tydzień przeznaczony jest na wybór ćwiczeń i przygotowanie do nich. Podczas Pracowni studenci pracują w parach. Każda z par wykonuje trzy różnorodne ćwiczenia, na każde przeznaczone są dwa tygodnie zajęć (6 dni, w sumie 36 godzin). Nie jest to jednak dowolna trójka ćwiczeń z listy dostępnych, ale pakiet trzech odpowiednio dobranych ćwiczeń, tak aby jak najwszechstronniej prezentował metody współczesnej biofizyki.


Przewidywany nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach: 126 h

Przygotowanie do zajęć i przygotowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń: 120 h


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia laboratoryjne z biofizyki molekularnej. Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z wybranymi nowoczesnymi metodami eksperymentalnymi stosowanymi w biofizyce molekularnej i nauczenie studenta planowania, wykonywania i opracowywania eksperymentów z zastosowaniem tych metod.

Pełny opis:

Pakiety cwiczeń na dany rok akademicki podane są będą na początku semestru letniego

Literatura:

W związku z dużą różnorodnością ćwiczeń, literatura będzie podana dla każdego z pakietów ćwiczeń niezależnie.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W związku z dużą różnorodnością ćwiczeń oraz koniecznością wyboru przez każdego studenta tylko trzech z nich (wybór jednego pakietu) uzyskana przez studenta wiedza zależy w istotny sposób od dokonanego przez Niego/Nią wyboru. Można podać tylko pewne ogólne informacje na temat obszarów uzyskanej wiedzy, a mianowicie, że studenci uzyskują wiedzę z zakresu zastosowania różnorodnych technik fizycznych do bada molekuł i makromolekuł o znaczeniu biologicznym oraz ich kompleksów.

Umiejętności:

1. umiejętność samodzielnego planowania i wykonania eksperymentów z zakresu biofizyki molekularnej

2. umiejętność pracy w zespole

3. umiejętność obsługi aparatury badawczej stosowanej w badaniach biofizycznych

4. umiejętność opracowania, analizowania i prezentowania własnych wyników eksperymentalnych

Postawy:

1. zrozumienie, na czym polega etyka pracy badawczej

2. świadomość odpowiedzialności za własne wyniki

3. dbałość o bezpieczeństwo pracy z substancjami chemicznymi, biologicznymi i aparaturą stosowaną w badaniach biofizycznych

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalnej liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

dwie w semestrze

Na zaliczenie poszczególnych ćwiczeń pakietu składają się trzy elementy:

1. kolokwium wstępne

2. wykonanie ćwiczenia

3. samodzielne przygotowanie prawidłowego sprawozdania z wykonanego ćwiczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 150 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bzowska, Maria Winiewska-Szajewska
Prowadzący grup: Jan Antosiewicz, Joanna Kowalska, Anna Modrak-Wójcik, Maria Winiewska-Szajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)