Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prezentacji naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BB12
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy prezentacji naukowej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zasadami przekazu informacji o prowadzonych badaniach i uzyskiwanych wynikach. Tematyka zajęć obejmie typowe formy komunikacji wewnątrz środowiska naukowego, formy przekazu adresowanego do szerszych kręgów odbiorców.Będzie także mowa o środkach wzbogacających jakość i atrakcyjność przekazu. W czasie zajęć przewidziane są ćwiczenia praktyczne.

Pełny opis:

Motywacja: Profesjonalna prezentacja swoich prac i projektów jest bardzo ważna zarówno wewnątrz grupy wspólnie prowadzącej badania jak i w szerszym środowisku. Dobrze przygotowana i sprawnie zaprezentowana prezentacja może być dodatkowym atutem prowadzącym do pozyskania nowych współpracowników lub do rozszerzenia pola badań. Prezentacja nudna i nieczytelna zniechęca potencjalnych partnerów i wyrabia złą opinię. Naukowcy pragnący skutecznie zdobywać fundusze na swoje projekty muszą skutecznie przekazywać opinii publicznej informacje o wadze prowadzonych badań.

Treść:

W trakcie kilku wykładów zostanie przekazany słuchaczom zbiór użytecznych informacji pomagających sprawnie i skutecznie prezentować publicznie swój obszar badawczy, uzyskane wyniki i zamierzenia. Tematyka zajęć obejmie:

- typowe formy komunikacji wewnątrz środowiska naukowego (referat, plakat),

- autorskie formy przekazu adresowanego do szerszych kręgów odbiorców (wykład popularyzatorski, informację prasową, artykuł popularny ...)

Będzie także mowa o:

- działaniach popularyzatorskich oraz o

- środkach wzbogacających jakość i atrakcyjność przekazu, w tym o grafice, fotografii i prezentacji wideo.

Działania wzbogacające zajęcia:

- W czasie zajęć każdy słuchacze będzie miał okazję przećwiczyć praktycznie niektóre omawiane zagadnienia: przygotować i przedstawić prezentację na wybrany temat oraz przygotować i zaprezentować plakat.

- Wystąpienie każdego studenta będzie komentowane w ogólnej dyskusji.

Literatura:

Brak obowiązkowej literatury.

Literatura nieobowiązkowa:

Wasylczyk P.- Prezentacje naukowe, PWN, Warszawa, 2017.

Niedzicki W. - Sztuka prezentacji w nauce, biznesie, polityce, - Poltext, Warszawa, 2010.

Sadowski M. P. - Doskonała prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu, - Helion, Warszawa, 2008.

Leary M. - Wywieranie wrażenia na innych; O sztuce autoprezentacji. - GWP, Gdańsk, 2004.

Lunden B. Rosell L. - Techniki prezentacji; O sztuce przemawiania, angażowania i przekonywania. - BL Info Polska, Gdańsk, 2003.

Młyniec W. Ufnalska S. - Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe. - Sorus, Poznań, 2005

Weiner J. - Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny. - PWN, Warszawa, 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna zbiór faktów użytecznych przy przygotowywaniu różnych form prezentacji,

Umiejętności:

- potrafi przygotować wybraną formę prezentacji,

- potrafi świadomie dobierać i różnicować środki przekazu dostosowane do zamierzonego celu,

Postawy:

- docenia potrzebę i znaczenie skutecznego prezentowania wyników i przedmiotu badań, rozumie potrzeby odbiorcy i ograniczenia w skuteczności przekazu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu = 3

Składniki procentowe oceny:

1) ocena za wygłoszenie 10 minutowej prezentacji 35%

2) ocena za przygotowany plakat 15%

3) obecności 50% (50% = obecność na wszystkich zajęciach)

W przypadku konieczności zaliczenia poprawkowego wymagane będzie przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz plakatu. W ocenie będzie także uwzględniany składnik dotyczący obecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Karny
Prowadzący grup: Marek Karny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Karny
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)