Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki subatomowej W

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3002W
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki subatomowej W
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Wykład jest wprowadzeniem do fizyki jądra atomowego i czastek elementarnych

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących fizyki jądra atomowego i fizyki cząstek elementarnych. Przedstawione będą zarówno podstawowe pojęcia z tych dziedzin, jak i najważniejsze rezultaty doświadczalne, w tym najbardziej aktualne wyniki doświadczeń prowadzonych z udziałem fizyków warszawskich

Program:

1. Wstęp, rzędy wielkości

2. Oddziaływanie promieniowania z materią

3. Detektory i akceleratory

4. Modele jądrowe

5. Przemiany jądrowe

6. Cząstki elementarne

7. Zastosowania w energetyce i medycynie

- od słuchaczy wykładu wymagana jest elementarna znajomość rachunku różniczkowego i całkowego.

- aby uzyskać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej 50% sumy punktów ze sprawdzianów testowych i testowego egzaminu pisemnego.

- osoby które nie uzyskały 50% punktów w pierwszym terminie mają prawo do drugiego terminu na którym muszą uzyskać co najmniej 50% punktów by móc uzyskać ocenę pozytywną

- obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, ale wielce pomaga w zrozumieniu materiału

Opis sporządził Krzysztof Doroba, wrzesień 2014, aktualizacja Artur Kalinowski 2020

Literatura:

0. Materiały do wykładu i sprawdziany są umieszczane na stronie kursu na platformie Kampus2

1. Particles and Nuclei- An Intoduction to the Physical Concepts, B.Povh, K.Rith, C.Scholz, F.Zetsche, Springer-Verlag Berlin

2. Fizyka Jądra Atomowego i Cząstek Elementarnych, Ewa Skrzypczak i Zygmunt Szefliński, PWN 1995.

3. Wstęp do Fizyki Wysokich Energii, Donald H. Perkins, PWN 2004.

4.Nuclear and Particle Physics, W.S.C.Williams, Oxford 1991.

5.Nuclear and Particle Physics, B.R.Martin, Wiley & Sons 2009

Efekty uczenia się:

Znajomość aktualnych głównych problemów fizyki cząstek elementarnych i jądra atomowego. Umiejętność prawidłowej oceny wagi poszczególnych badań naukowych w wymienionych dziedzinach. Umiejętność oceny możliwości zastosowań pewnych procesów w energetyce i medycynie. Umiejętność oceny wpływu promieniowania jonizującego na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena opiera się na testach przeprowadzanych po każdym wykładzie (50% punktów), następnie testowym egzaminie pisemnym (50% punktów).

Do uzyskania pozytywnej oceny jest wymagane zdobycie co najmniej 50% sumy punktów na sprawdzianach w ciągu semestru i na egzaminie pisemnym. Końcowa ocena jest ustalana w trakcie egzaminu ustnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)