Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody matematyczne fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3`MMatF
Kod Erasmus / ISCED: 11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody matematyczne fizyki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty do wyboru
Astronomia, studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wykład jest przeznaczony dla studentów, którzy znają podstawy algebry i analizy.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z podstawami teorii grup i ich reprezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem algebr i grup Liego oraz ich zastosowań w fizyce.

Pełny opis:

Program wykładu:

1. Podstawowe własności grup.

2. Działania grup na zbiorach.

3. Homomorfizmy grup.

4. Podstawy teorii reprezentacji i lemat Schura.

5. Algebry Liego.

6. Klasyfikacja algebr Liego.

7. Macierzowe grupy Liego i ich algebry.

8. Reprezentacje algebr i grup Liego.

9. Grupa obrotów SO(3) i grupa Lorentza SO(1,3).

10. Zastosowanie teorii grup w teorii cząstek elementarnych i w teorii względności.

Ćwiczenia do wykładu mają na celu zaznajomienie studentów z technikami rachunkowymi związanymi z pojęciami omawianymi na wykładzie.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w wykładach: 45 godzin

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 45 godzin

Samodzielne przygotowanie do wykładów i ćwiczeń: 15 godzin

Przygotowanie do kolokwiów i sprawdzianów: 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 30 godzin

Razem: 150 godzin

Literatura:

Podręczniki:

1. A. Trautman, Grupy oraz ich reprezentacje

2. J. F. Cornwell, Group theory in physics

3. M. Hamermesh, Teoria grup w zastosowaniu do zagadnień fizycznych

4. W. Wojtyński, Grupy i algebry Liego

5. A.O. Barut i R. Rączka, Theory of group representations and applications

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

- zna podstawowe własności grup i ich reprezentacji

- potrafi powiązać grupę Liego z odpowiednią algebrą Liego

- potrafi wstępnie klasyfikować algebry Liego

- zna reprezentacje grupy obrotów i grupy Lorentza

- zna przykłady zastosowania teorii grup w fizyce

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena uwzględnia wyniki kolokwiów i sprawdzianów w ciagu semestru oraz egzaminu pisemnego i ustnego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest obecność na ćwiczeniach oraz uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów lub z egzaminu pisemnego.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)