Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kropki kwantowe w strukturach fotonicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3`KKwSF
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kropki kwantowe w strukturach fotonicznych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~jass/kropki.html
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Od słuchaczy nie są wymagane specjalne umiejętności, poza chęcią poszerzenia wiedzy o fizyce struktur kwantowych i (nano)fotonice. Znajomość elektrodynamiki i mechaniki kwantowej jest pożądana, jakkolwiek niekonieczna. Niezbędne dla kursu minimum pojęć istotnych w tych dziedzinach zostanie wprowadzone w jego trakcie, a sam kurs będzie unikał używania zaawansowanego formalizmu matematycznego.

Skrócony opis:

Podczas wykładu przedstawiane zostaną zagadnienia fizyki sprzężenia światło-materia, przede wszystkim w aspekcie sprzężenia półprzewodnikowej kropki kwantowej z modem optycznym mikrownęki optycznej.

Pełny opis:

Orientacyjny plan wykładu

Fizyka sprzężenia światło-materia

1. Przegląd zagadnień prezentowanych podczas wykładu. Wnękowa elektrodynamika kwantowa (QCED) – wprowadzenie

a. Rezonatory optyczne i złota reguła Fermiego

b. Silne i słabe sprzężenie emiter – mod wnęki optycznej

2. Równanie falowe w dielektrycznych strukturach warstwowych

a. Rozwiązanie równania Maxwella dla struktury periodycznej

b. Półprzewodnikowe wnęki planarne

3. Wnęka planarna na lustrach Bragga

Obliczenia: Widmo odbicia lustra Bragga i mod wnęki planarnej w formalizmie macierzy przejścia (zajęcia interaktywne z wykorzystaniem tabletów)

4. Struktury fotoniczne i ich wytwarzanie

a. Mikropilar, mikrodysk, kryształ fotoniczny 1D, 2D, 3D

b. Rozkład kątowy emisji struktur fotonicznych

5. Krótkie wprowadzenie do fizyki półprzewodników

a. Ośrodek o strukturze periodycznej – sieć krystaliczna: analogie wynikające z periodyczności

b. Struktura pasmowa półprzewodników

Półprzewodnikowa kropka kwantowa jako źródło światła

6. Wprowadzenie do fizyki kropek kwantowych

a. Podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej przydatne w dalszym wykładzie

b. Od związania kwantowego jedno- do trójwymiarowego w półprzewodniku

7. Samozorganizowane półprzewodnikowe kropki kwantowe

a. Rodzaje kropek kwantowych

b. Półprzewodnikowa kropka kwantowa

8. Spektroskopia półprzewodnikowych kropek kwantowych

a. Struktura energetyczna i widmo mikro-fotoluminescencji kropki kwantowej

2

b. Dynamika emisji przejść ekscytonowych

Kropka kwantowa w mikrownęce optycznej

9. Kropka kwantowa w mikrownęce optycznej: reżim słabego sprzężenia

a. Metody uzyskiwania sprzężenia kropka – mod wnęki

b. Efekt Purcella i kierunkowanie emisji

10. Kropka kwantowa w mikrownęce optycznej: reżim silnego sprzężenia

a. Oddziaływanie mod wnęki optycznej – kropka kwantowa

b. Oscylacje Rabbiego

11. Wpływ otoczenia fotonicznego na nieklasyczne własności emisji kropek kwantowych

a. Statystyka fotonów emitowanych przez kropkę kwantową we wnęce

b. Wytwarzanie stanów splątanych fotonów w emisji kropki kwantowej

Praktyczne zastosowania, wyzwania i perspektywy

12. Zastosowania praktyczne

a. Istniejące zastosowania komercyjne i medyczne

b. Pojedyncze fotony z kropek kwantowych w kryptografii kwantowej

13. Wyzwania i perspektywy (1)

a. Pamięć spinowa w kropkach kwantowych

b. Lasery z kropkami kwantowymi jako ośrodkiem aktywnym

14. Wyzwania i perspektywy (2)

a. Optyczne wnęki plazmonowe i ich kombinacja z wnękami fotonicznymi

b. Efekt Purcella przy sprzężeniu kropka kwantowa-mod plazmonowy

Wykład będzie bogato ilustrowany wynikami badań naukowych opublikowanych w ostatnich latach.

Zajęcia będą zawierać elementy ćwiczeń (do 15-20 % czasu przeznaczonego na cały kurs), podczas których studenci będą przy użyciu tabletów wykonywali samodzielnie proste obliczenia i szkicowali wykresy w celu bezpośredniego zastosowania i zrozumienia poznanych wiadomości.

Nakład pracy studenta:

- wykład 30 h

- przygotowanie do egzaminu 30 h

Razem: 60 h

Literatura:

Confined photon systems, fundamentals and applications, ed. Henri Benisty, Jean-Michel Gerard, Romuald Houdre, John Rarity i Claude Weisbuch, Springer-Verlag, Berlin, 1999

Photonic crystals: molding the flow of light, John D. Joannopoulos, wyd. II, Princeton University Press, 2008

Controlling spontaneous emission dynamics in semiconductor microcavities: an experimental approach, Bruno Gayral, Ann. Phys. Fr. 26 No 2, EDP Sciences, 2001

Efekty uczenia się:

Student będzie znał podstawowe problemy i pojęcia Wnękowej Elektrodynamiki Kwantowej i fizyki sprzężenia światło-materia, w tym np. pojęcie słabego i silnego sprzężenia między emiterem a modem wnęki optycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Ocena na podstawie odpowiedzi na dwa pytania wylosowane z uprzednio podanej listy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Suffczyński
Prowadzący grup: Jan Suffczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)