Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktikum mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BO25
Kod Erasmus / ISCED: 13.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktikum mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują podstawowe wiadomości z mikrobiologi ogólnej dotyczące występowania mikroorganizmów w środowisku, budowy komórki bakteryjnej, wpływu czynników fizycznych i chemicznych na wzrost drobnoustrojów, oraz wprowadzają podstawowe informacje z genetyki bakterii. Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi metodami i technikami mikrobiologicznymi.

Pełny opis:

Celem praktikum jest przedstawienie podstawowych wiadomości z mikrobiologii ogólnej i podstaw genetyki bakterii, oraz zapoznanie z metodami i technikami stosowanymi w pracy z mikroorganizmami. Program:

1.Podstawowe techniki pracy w laboratorium mikrobiologicznym – praca sterylna, technika posiewów i zaszczepiania hodowli.

2.Izolacja drobnoustrojów z różnych środowisk. Określanie liczby drobnoustrojów. Wzrost w hodowli płynnej.

3.Budowa komórki bakteryjnej. Barwienie preparatów utrwalonych.

4.Oporność bakterii na antybiotyki.

5.Materiał genetyczny bakterii. Transformacja wektorem plazmidowym.

6.Działanie i regulacja operonu laktozowego.

Nakład pracy studenta:

Pracownia = 15 godzin

Przygotowanie (samodzielne) do ćwiczenia = 1,5 godziny na ćwiczenie

Przygotowanie raportów = 7,5 godziny

Przygotowanie do kolokwium = 15 godzin

Razem ok. 45 godzin

Literatura:

1.„Życie bakterii”. Władysław J.H. Kunicki-Goldfinger. PWN 2005

2.„Mikrobiologia – Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko”. AA. Salyers, DD.Whitt. PWN 2005

3.„Mikrobiologia medyczna. Krótkie wykłady”. W. Irving, T. Boswell, D. Ala'Aldeen. PWN 2008

4.„Mikrobiologia. Krótkie wykłady”. J. Nicklin, K. Graeme-Cook, R. Killington. PWN 2007

Efekty uczenia się:

1. zna podstawowe metody i techniki mikrobiologiczne (K_W01, K_W04, K_W07)

2. zna budowę komórki bakteryjnej i różnice w budowie bakterii gramdodatnich i gramujemnych (K_W01, K_W06)

3. zna podstawowe elementy genetyczne bakterii

4. potrafi pracować sterylnie (K_W04, K_W07)

5. potrafi izolować czyste kultury bakterii, wykonywać posiewy powierzchniowe, zakładać hodowlw płynne (K_U01, K_U02)

6. rozumie potenjał możliwości wykorzystania bakterii w biotechnologii, medycynie, ochronie środowiska, przemyśle (K_K01, K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

1. Oddanie wypełnionych kart pracy (raportów)

2. Kolokwium pisemne (test wielokrotnego wyboru oraz pytania krótkiej odpowiedzi)

Ocena końcowa jest średnią ważoną: średniej ocen z raportów (waga 1/3) oraz oceny z kolokwium końcowego (waga 2/3)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Łukaszewicz
Prowadzący grup: Maciej Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)