Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sygnały bioelektryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BN29
Kod Erasmus / ISCED: 13.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sygnały bioelektryczne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla III roku
ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla II roku
ZFBM, II stopień; Fizyka medyczna
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z elektryczności, magnetyzmu i biologii komórki

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest podstawom fizjologicznym sygnałów bioelektrycznych, mierzonych u człowieka. Najwięcej miejsca poświęcone jest sygnałom elektroencefalograficznym pochodzącym z mózgu. Omówione jest również pochodzenie sygnałów z serca, mięśni, oka oraz reakcja galwaniczna skóry.

Pełny opis:

Biofizyka komórki – błona komórkowa, transport przez błony. Potencjał spoczynkowy i potencjał czynnościowy w komórce nerwowej. Przewodzenie impulsów nerwowych. Synapsy.

Autonomiczny układ nerwowy. Gruczoły potowe. Reakcja skórno-galwaniczna - sygnał GSR. Wykrywacz kłamstw.

Biofizyka układu krążenia. Tętno, układ tętniczy i żylny. Elektryczna czynność serca. Teoria elektrokardiografii i wektokardiografii.

Tkanka mięśniowa – budowa mięśni. Mechanizm skurczu mięśnia. Złącze nerwowo mięśniowe. Rodzaje mięśni szkieletowych. Rodzaje jednostek motorycznych. Elektromiografia.

Biofizyczne podstawy generacji EEG I. Teoria Nuneza. Synchronizacja generatorów EEG. Analiza gęstości źródłowej prądu.

Biofizyczne podstawy generacji EEG II. Zasada kąta bryłowego. Warstwa dipolowa.

Pole magnetyczne mózgu – magnetoencefalografia.

Rytmy EEG snu. Wrzeciona, kompleksy K, fale delta i wolna oscylacja. Struktura i funkcja snu. Wyładowania epileptyczne.

Rytmy EEG podczas pobudzenia i uwagi – theta, alfa, mu i tau, rytmy beta/gamma, rola rytmu gamma w percepcji, high gamma, ripples.

Potencjały wywołane - załamki, synchronizacja wywołana zdarzeniem

Nakład pracy studenta:

15h - udział w wykładzie - 0,5 ECTS

15h - przygotowanie do wykładów - 0,5 ECTS

30h - przygotowanie do egzaminu - 1 ECTS

Razem: 2 ECTS

Literatura:

D. Johnston i S. Wu Foudations of Cellular Neurophysiology

P. Nunez, Electric fields of the brain.

A. Longstaff, Neurobiologia. Krótkie wykłady, PWN

G.G. Matthews, Neurobiologia. Od cząsteczek i komórek do układów, PZWL

A. Pilawski, Podstawy Biofizyki, PZWL

J. Malmivuo & R. Plonsey: Bioelectromagnetism - Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields, Oxford University Press, New York, 1995.

http://www.bem.fi/book/

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

- zna i rozumie fizjologiczne podstawy generacji sygnałów bioelektrycznych.

- zna fizyczne i techniczne podstawy rejestracji sygnałów bioelektrycznych

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE

- potrafi wyjaśnić pochodzenie sygnałów bioelektrycznych w ciele człowieka.

- rozumie metody eksperymentalne rejestracji sygnałów bioelektrycznych opisane w artykułach naukowych.

- rozumie związek między stanem emocjonalnym, a sygnałami generowanymi w ciele.

POSTAWY

- stara się żyć w zgodzie z samym sobą i innymi ludźmi.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny i ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Suffczyński
Prowadzący grup: Piotr Suffczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)